Fundacja Aktywizacja poszukuje
e-Mocarza ma terenie Gminy Barcin

w związku z realizacją projektu pt. „e-Mocni – cyfrowe umiejętności, realne korzyści” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Jesteś zainteresowany pracą w środowisku lokalnym?
Masz doświadczenie w realizacji projektów?
Jesteś otwarty na różnorodne zadania, nie boisz się wyzwań i chciałbyś się rozwinąć?
Ta oferta jest dla Ciebie!

Kluczowe zadania na stanowisku e-Mocarza ma terenie Gminy Barcin:

 • współpraca z trenerem/ami lokalnym/i w zakresie badania przyrostu kompetencji uczestników/czek projektu,
 • współpraca z Gminą w zakresie organizacji szkoleń i informowania uczestników
  o czasie i miejscu szkoleń, sal szkoleniowych i potrzebnego wyposażenia,
 • rekrutacja we współpracy z Gminą Barcin 130 uczestników szkoleń, w tym współpraca
  z trenerem/ami lokalnym/i przy tworzeniu cyfrowych Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla uczestników projektu,
 • przygotowywanie i kompletowanie oraz przekazywanie do Fundacji Aktywizacja dokumentacji rekrutacyjnej uczestników/czek szkoleń w Gminie w oparciu o wzory otrzymane z Oddziału Fundacji Aktywizacja,
 • współpraca z trenerem/ami lokalnym/ymi, comiesięczne potwierdzanie ich pracy poprzez podpisywanie kart czasu pracy lub protokołów odbioru, adekwatnie do przeprowadzonych szkoleń potwierdzonych listami obecności,
 • zapewnienie we współpracy z Gminą odpowiedniej logistyki szkoleń, czyli sal szkoleniowych z dostępem do Internetu, odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, poczęstunku dla uczestników,
 • promocja udziału w szkoleniach e-learningowych oraz wsparcie udziału w szkoleniach e-learningowych mieszkańców Gminy biorących udział w projekcie,
 • wsparcie uczestników/czek projektu przez cały proces szkoleniowy w projekcie,
 • prowadzenie i przekazywanie do Oddziału Fundacji Aktywizacja dokumentacji projektowej (list obecności, rozliczenia kosztów cateringu i innych związanych
  z realizacją działań projektowych w Gminie itp.) w oparciu o wzory obowiązujące
  w projekcie,
 • utrzymywanie bieżącej i systematycznej współpracy z Gminą,
 • bieżąca i systematyczna współpraca z Oddziałem Fundacji Aktywizacja w zakresie realizacji projektu na terenie Gminy,
 • realizacja innych zadań niezbędnych do sprawozdawczości projektu, wskazanych przez Oddział Fundacji Aktywizacja,
 • terminowe rozliczanie się z zadań według harmonogramu działań.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Perspektywie Finansowej 2014-2020,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w obszarze projektów i realizacji szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe,
 • możliwość współpracy z organizacjami, instytucjami i firmami z całej Polski,
 • współpracę z doświadczonym zespołem,
 • wynagrodzenie prowizyjne, adekwatne do zakresu wykonywanych zadań w projekcie,
 • umowę zlecenia,
 • nieodpłatny udział w szkoleniach i spotkaniach dla e-Mocarzy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego lub Partnera projektu.

Oczekiwania wobec kandydata/ki

 • posiadają wykształcenie minimum średnie,
 • na co dzień aktywnie działają w społeczności lokalnej danej Gminy, współpracując z lokalnymi instytucjami publicznymi lub organizacjami,
 • mają podstawową wiedzę z zakresu edukacji cyfrowej,
 • mają minimum półroczne doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z koordynacją działań lub organizacją szkoleń lub w realizacji działań projektowych (opartych o harmonogram i wskaźniki/określone cele),
 • posiadają zdolności organizacyjne,
 • posiadają biegłą umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office, biegłe poruszanie się w środowisku Internetu),
 • nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
 • nie są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie,
 • nie będą jednocześnie realizowali zamówienia na usługi trenera/ki lokalnego/j
  w Gminie, w ramach szkoleń prowadzonych przez Fundację Aktywizacja w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje:

 • CV,
 • minimum dwie referencje lub świadectwa pracy lub umowy potwierdzające posiadane doświadczenie w ciągu ostatnich 3 lat w realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej gminy Barcin ,
 • potwierdzenie doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z koordynacja działań lub organizacja szkoleń lub na stanowisku związanym z realizacją działań projektowych w przeciągu ostatnich 3 lat
 • kopia dyplomu/świadectwa potwierdzającego posiadanie minimum średniego wykształcenia potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie kompletu dokumentów do dnia 19.03.2018 r. do godziny 23:59  na adres:  agnieszka.jaskiewicz-klosowska@idn.
org.pl oraz o wpisanie w temacie e-maila: e-Mocarz na terenie Gminy Barcin.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Fundację Aktywizacja (FA) z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 9/9A 02-004 w Warszawie. Podstawę prawną przetwarzania moich danych stanowi moja zgoda (art. 6 ust. 1
lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – RODO) oraz w zakresie danych dot. ew. niepełnosprawności art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Dane będą przetwarzane w celu dopełnienia wszystkich formalności zwianych z procedurą wyboru Wykonawcy. Oferty będą archiwizowane przez okres wymagany prawem lub umową projektu, z którego finansowany jest przedmiot postępowania, na co również wyrażam zgodę. Po zakończeniu biegu ww. terminów dane zostaną  usunięte

Prosimy o wskazanie w treści e-maila oczekiwanej stawki brutto za 1 osobogodzinę szkoleniową.

Zachęcamy do aplikowania osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 511 468 788