Fundacja Aktywizacja poszukuje 1 osoby na stanowisko
trenera/ki lokalnego/j na terenie Gminy Barcin

w związku z realizacją projektu pt. „e-Mocni – cyfrowe umiejętności, realne korzyści” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Jesteś zainteresowany pracą w środowisku lokalnym?
Masz doświadczenie w realizacji szkoleń?
Jesteś otwarty na różnorodne zadania, nie boisz się wyzwań i chciałbyś się rozwinąć?
Ta oferta jest dla Ciebie!

Kluczowe zadania na stanowisku trenera/ki lokalnego/j na terenie Gminy Barcin:

 • realizacja szkoleń dla uczestników/czek projektu w obszarach tematycznych zgodnych ze zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi uczestników/ek oraz zgodnie ze scenariuszami szkoleń przygotowanymi lub zaakceptowanymi przez trenerów centralnych,
 • dokumentowanie udziału w szkoleniach przez uczestników/czki poprzez zbieranie list obecności,
 • pozyskiwanie wiedzy na temat potrzeb szkoleniowych uczestników/czek projektu,
 • przeprowadzenie instruktażu dla uczestników/czek szkoleń w zakresie korzystania
  z kursów e-learningowych,
 • badanie we współpracy z e-Mocarzem kompetencji uczestników/czek przed i po udziale w projekcie,
 • przygotowanie minimum jednego autorskiego scenariusza szkolenia dotyczącego lokalnej/ych e-usług/i odpowiadającego na potrzeby w zakresie podniesienia kompetencji cyfrowych uczestników/czek w danej Gminie,
 • ścisła współpracy z e-Mocarzem w zakresie rekrutacji i promocji szkoleń oraz personelem projektu odpowiedzialnym za realizację projektu w danej Gminie (szczególnie ze specjalistą/ami ds. wsparcia w regionach),
 • ścisła współpraca z trenera centralnymi w zakresie konsultacji programów szkoleń, monitorowania prowadzonych działań, przekazywania informacji o zaistniałych problemach,
 • aktywny udział w szkoleniach dedykowanych trenerom lokalnym,
 • terminowego rozliczania się z zadań według harmonogramu działań i przekazywania dokumentacji projektowej do e-Mocarza,
 • wymiana wiedzy i doświadczenia z innymi trenerami lokalnymi realizującymi szkolenia w ramach projektu.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w obszarze projektów i realizacji szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe,
 • możliwość współpracy z organizacjami, instytucjami i firmami z całej Polski,
 • współpracę z doświadczonym zespołem,
 • wynagrodzenie adekwatne do zakresu wykonywanych zadań w projekcie,
 • umowę zlecenia
 • nieodpłatny udział w szkoleniach i spotkaniach dla trenerów lokalnych w miejscu
  i terminie wskazanym przez Zamawiającego lub Partnera projektu
 • udział w spotkaniach gminnego partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej.

Oczekiwania wobec kandydata/ki:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • posiadanie doświadczenie zawodowego w prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych
  z zakresu technologii informatycznych lub komunikacyjnych lub działań na rzecz wsparcia kompetencji komputerowych lub informatycznych (minimum 100h szkoleń przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat),
 • posiadanie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi w różnym wieku (18-65+) lub osobami z różnymi potrzebami edukacyjnymi (minimum 50h pracy z takimi osobami
  w ciągu ostatnich 3 lat),
 • aktywne działanie na co dzień w społeczności lokalnej Gminy Barcin, współpraca
  z lokalnymi instytucjami publicznymi lub organizacjami,
 • posiadanie wysokich kompetencji interpersonalnych w zakresie pracy z grupą,
 • posiadanie zdolności organizacyjnych,
 • posiadanie wiedzy z zakresu edukacji cyfrowej oraz jej narzędzi,
 • umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office, biegłe poruszanie się
  w środowisku Internetu),
 • brak jednoczesnej realizacji usług e-Mocarza w Gminie Barcin,
  w ramach szkoleń prowadzonych przez Fundację Aktywizacja w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje:

 • CV,
 • referencje lub świadectwa pracy lub umowy potwierdzające posiadane doświadczenie zawarte w CV (minimum 100 godzin przeprowadzonych szkoleń, doświadczenie
  w zakresie pracy z osobami o różnych potrzebach edukacyjnych),
 • kopia dyplomu/świadectwa potwierdzającego posiadanie minimum średniego wykształcenia potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie kompletu dokumentów do dnia 19.03.2018 r. do godziny 23:59  na adres:  agnieszka.jaskiewicz-klosowska@idn.org.pl oraz o wpisanie w temacie e-maila: Trener/ka lokalny/a na terenie Gminy Barcin.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Fundację Aktywizacja (FA) z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 9/9A 02-004 w Warszawie. Podstawę prawną przetwarzania moich danych stanowi moja zgoda (art. 6 ust. 1
lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – RODO) oraz w zakresie danych dot. ew. niepełnosprawności art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Dane będą przetwarzane w celu dopełnienia wszystkich formalności zwianych z procedurą wyboru Wykonawcy. Oferty będą archiwizowane przez okres wymagany prawem lub umową projektu, z którego finansowany jest przedmiot postępowania, na co również wyrażam zgodę. Po zakończeniu biegu ww. terminów dane zostaną  usunięte

Prosimy o wskazanie w treści e-maila oczekiwanej stawki brutto za 1 godzinę szkoleniową.

Zachęcamy do aplikowania osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 511 468 788