1.  Szansa na przełamanie barier rozwojowych w firmie. Dostęp do rozwiązań, które mogą wspierać rozwój procesów biznesowych funkcjonujących w firmie, weryfikować te już istniejące oraz stymulować nowatorskie, niestandardowe pomysły. Firmy, które na bieżąco mierzą się z trudnościami rzucanymi przez rynek pracy, stawiają się w korzystniejszej sytuacji i będą lepiej przygotowane do dynamicznych zmian w przyszłości, wzmocnią swój zespół poprzez pozyskanie efektywnych i skutecznych pracowników.
 2. Działania wizerunkowe. Doskonała przestrzeń do działań employer brandingowych dla podmiotów, którym zależy na prowadzeniu dynamicznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 3. Optymalizacja kosztów zatrudnienia. Możliwość uzyskania cyklicznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników z niepełnosprawnością oraz inwestycji związanych z przystosowaniem i adaptacją miejsca pracy.

Korzyści finansowe

Każdy pracodawca zatrudniający powyżej 25 osób (w przeliczeniu na cały etat) i nieosiągający 6% wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, zobowiązany jest do uiszczania comiesięcznych, obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Miesięczna kwota zobowiązania to ok. 1900 zł za jednego pracownika brakującego do osiągnięcia wymaganego wskaźnika. W związku z tym roczne koszty z tego tytułu mogą sięgać od kilku do kilkuset tysięcy złotych w skali całego roku.

Zatrudniając osoby z niepełnosprawnością pracodawca może uzyskać:

 • proporcjonalne zmniejszenie lub całkowite zwolnienie z wpłat na rzecz PFRON,
 • zwrot kosztów przystosowania stanowiska lub utworzenia stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością,
 • dofinansowanie do szkoleń pracowników z niepełnosprawnością,
 • dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników z niepełnosprawnością.

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych

Pracodawca może ubiegać się o refundację wynagrodzeń każdej nowozatrudnionej osoby z niepełnosprawnością.

Prawo to przysługuje pracodawcy:

 • zatrudniającemu poniżej 25 pracowników,
 • zatrudniającemu powyżej 25 pracowników i osiągającemu 6% wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Od 1 kwietnia 2020 r. kwoty dofinansowań wynoszą:

 • w przypadku osób posiadających ZNACZNY stopień niepełnosprawności – 1950 zł,
 • w przypadku osób posiadających UMIARKOWANY stopień niepełnosprawności – 1200 zł,
 • w przypadku osób posiadających LEKKI stopień niepełnosprawności – 450 zł.

Kwoty te ulegają podwyższeniu o 600 zł (dla każdego ze stopni), o ile zatrudniona osoba posiada tzw. schorzenie szczególne (niepełnosprawność intelektualna, choroby psychiczne, epilepsja, ślepota, całościowe zaburzenia rozwojowe).