Najczęściej zadawane pytania – Osoby z niepełnosprawnościami

 

Czy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą pracować?

Odpowiedź jest jednoznaczna: TAK, niezależnie od zapisów w orzeczeniu, rodzaju orzeczenia oraz niepełnosprawności. Możliwość podjęcia pracy przez osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności reguluje art. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodę na podjęcie pracy na konkretnym stanowisku osobie z niepełnosprawnością za każdym razem wydaje lekarz medycyny pracy.

 

Na czym polega aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych?

Praca zawodowa jest nieodłącznym elementem naszego dorosłego życia i większość czasu spędzamy właśnie w pracy. To ona nas kształtuje, pozwala rozwijać się zawodowo i budować wewnętrzną pewność siebie. Zmienia też nasz status społeczno-zawodowy.

Fundacja Aktywizacja swoim kompleksowym modelem aktywizacji zawodowej wspiera i towarzyszy osobom z niepełnosprawnościami w wejściu lub powrocie na rynek pracy. Pomaga wykorzystywać potencjał jaki drzemie w każdym z nas do rozwoju osobistego oraz zawodowego. Fundacja aktywnie wspiera proces usamodzielnienia, pokazuje jak skutecznie szukać satysfakcjonującej pracy na każdym stanowisku.

Wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej zaczyna się od dokładnej analizy potrzeb każdej osoby niepełnosprawnej zgłaszającej się do Fundacji. Kolejne działania są już indywidualnie dopasowywane do potrzeb i sytuacji danej osoby. W ramach wsparcia oferujemy m.in.:

 • bezpłatne doradztwo psychologiczne, zawodowe, aktywizacyjne i prawne,
 • doradztwo Job Craftera, który jest menadżerem całej ścieżki wsparcia w Fundacji,
 • szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz programów komputerowych,
 • szkolenia mające na celu podnoszenie kompetencji zawodowych, ułatwiających osobom niepełnosprawnym wejście na rynek pracy,
 • warsztaty umiejętności zawodowych i społecznych,
 • pomoc osobom z niepełnosprawnościami w znalezieniu pracy ich marzeń,
 • oferty pracy w firmach otwartych na zatrudnianie osób niepełnosprawnościami.

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z naszych usług, prosimy o skontaktowanie się z odpowiednim Oddziałem Fundacji Aktywizacja w jednym z 7 miast (dawniej: Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych).

 

W czym może pomóc doradca zawodowy?

Doradca zawodowy jest osobą, która w Fundacji Aktywizacja rozpoczyna proces aktywizacji zawodowej. Udziela on wsparcia kompleksowo i na wielu płaszczyznach. Doradca zawodowy może pomóc w:

 • określeniu Twoich predyspozycji zawodowych oraz możliwości dalszego rozwoju,
 • zaplanowaniu Twojej przyszłej ścieżki rozwoju zawodowego,
 • przygotowaniu do podjęcia pracy oraz w całym procesie poszukiwania pracy,
 • opracowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, portfolio zawodowe czy list motywacyjny),
 • przygotowaniu do rozmów rekrutacyjnych wykorzystując różne techniki w tym symulacje rozmów,
 • przygotowaniu do konkretnego procesu rekrutacyjnego.

 

Czy doradca zawodowy znajdzie mi pracę?

Doradca nie szuka pracy, lecz przygotowuje i współtowarzyszy osobie z niepełnosprawnością w jego procesie poszukiwania pracy. Doradca wskaże możliwości oraz drogi rozwoju ścieżki zawodowej, przeanalizuje i zidentyfikuje posiadane predyspozycje i umiejętności zawodowe oraz możliwości psychofizyczne pod kątem wybranych stanowisk pracy. Wspólnie z kandydatem do pracy przygotuje zawodowe portfolio, dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) oraz dopasowuje odpowiednie metody poszukiwania pracy. Doradca pomoże również przygotować się do konkretnego procesu rekrutacji i rozmowy kwalifikacyjnej . Najlepiej jeśli spotkania z doradcą odbywają się cyklicznie w celu weryfikacji aktualnych działań poszukiwania pracy.

 

Czy Fundacja prowadzi szkolenia dla osób niepełnosprawnych?

Fundacja Aktywizacja prowadzi bezpłatne szkolenia stacjonarne oraz zdalne dla osób niepełnosprawnych. Tematyka szkoleń jest dostosowana i dopasowywana do aktualnych potrzeb samych zainteresowanych, zmian zachodzących na rynku pracy i oczekiwań pracodawców. Szkolenia te przede wszystkim mają na celu podniesienie  poziomu kwalifikacji zawodowych i ogólnych, aby stać się bardziej atrakcyjnym w procesie rekrutacji oraz dostarczyć umiejętności niezbędnych na rynku pracy ułatwiających podjęcie zatrudnienia. W Fundacji Aktywizacja organizowane są szkolenia zawodowe, informatyczne oraz językowe.

 • Szkolenia zawodowe. Każda osoba, która ma orzeczony stopień niepełnosprawności może wziąć udział w szkoleniu zawodowym. Szkolenia zawodowe mają na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie szans na znalezienie bądź utrzymanie zatrudnienia. Szkolenia są odpowiednio dobierane podczas konsultacji z doradcą zawodowym. W szerokim wachlarzu ofert Fundacji Aktywizacji największym zainteresowaniem cieszą się takie szkolenia jak: „Pracownik kadr i finansów”, „Pracownik administracyjno-biurowy”, „Archiwizacja dokumentów” i wiele innych. Każde szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu.
 • Szkolenia informatyczne. Fundacja Aktywizacja posiada szeroką ofertę szkoleń i kursów informatycznych autoryzowanych oraz autorskich, w tym także szkolenia przygotowujące do certyfikacji o różnym stopniu zaawansowania. Różnorodność tematów szkoleniowych umożliwia podnoszenie umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych, biurowych, graficznych czy kadrowych. Dzięki temu nasi uczestnicy i uczestniczki mogą nadążać za rozwojem nowoczesnych technologii oraz korzystać w pełni z możliwości jakie za sobą niosą.
 • Szkolenia językowe. Szkolenia ogólne dedykowane są każdemu, kto chce poprawić swoje umiejętności posługiwania się różnymi językami. Pomagamy osobom niepełnosprawnym na wszystkich stopniach zaawansowania – od podstawowego po biegły. Stawiamy na efektywne i szybkie nauczanie z uwzględnieniem najnowszych metod podnoszących kompetencje zawodowe.
 • Kursy on-line. Wszystkim którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, a nie mogą wziąć udziału w naszych szkoleniach stacjonarnych, proponujemy szeroką ofertę kursów on-line, które dostępne są bezpłatnie na naszej platformie e-learningowej pod adresem aktywizacja.edu.pl. Składają się one na serię interaktywnych prezentacji, symulacji i instruktaży, zawierających wiedzę merytoryczną danego zagadnienia, ćwiczenia oraz testy sprawdzające nabytą wiedzę.

Dodatkową formą zajęć grupowych są Warsztaty Umiejętności Zawodowych i Społecznych.

Umiejętności  zawodowe, jak i społeczne są niezbędne w procesie wchodzenia osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy i poszukiwania zatrudnienia. Nasze warsztaty składają się z modułów i obejmują wielopoziomowy trening umiejętności zawodowych oraz społecznych. Są również dostosowywane do indywidualnych potrzeb naszych uczestników. Warsztaty te pomagają im w stawianiu swoich własnych celów, wpierają procesy asertywności i umiejętności zarządzania sobą w czasie oraz pokazują różne formy efektywnej komunikacji ze sobą, współpracownikami, z innymi osobami. Na warsztatach uczymy również jak podnieść swoje umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących (jakimi są rozmowy rekrutacyjne), czy jak zadbać o swój wizerunek, który jest przepustką do uzyskania zatrudnienia.

Czy Fundacja prowadzi kursy on-line dla osób niepełnosprawnych?

Fundacja Aktywizacja na swojej platformie e-learningowej pod adresem www.aktywizacja.edu.pl udostępnia otwarte kursy online dostępne każdemu zainteresowanemu użytkownikowi. Uczestnictwo w kursach oferowanych przez Fundację Aktywizacja jest bezpłatne. Platforma edukacyjna umożliwia samodzielną naukę bez potrzeby ingerencji trenerów. Kursy on-line mogą być uzupełnieniem wiedzy zdobytej na kursach stacjonarnych prowadzonych we wszystkich Oddziałach Fundacji Aktywizacja. Dzięki kursom przygotowanym przez naszych specjalistów podniesiesz swoje kwalifikacje lub umiejętności osobiste bez wychodzenia z domu.

Dostęp do treści kursów ma każdy odwiedzający platformę. Można przeglądać i realizować kursy bez zakładania konta użytkownika. Jednak aby uzyskać certyfikat z ukończonego kursu on-line należy założyć konto, zalogować się i zapisać na wybrany kurs.

Na stronie znajdują się kursy o różnej tematyce. W zależności od zainteresowań można zapisać się na kurs z dziedziny grafiki komputerowej, IT, ECDLa, biznesu, związany z zatrudnieniem i promocją osób z niepełnosprawności i wielu innych.

Zapraszamy do wejścia na stronę www.aktywizacja.edu.pl i zapoznania się z pełną ofertą dostępnych kursów.

 

Czy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą się rejestrować w urzędzie pracy?

Każda osoba niepełnosprawna ma prawo do zarejestrowania się w urzędzie pracy. Nabywa ona wtedy status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy:

 • bezrobotny– to osoba, która posiada ustaloną niepełnosprawność, jednak nie jest uprawniona m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego lub renty rodzinnej.
 • poszukujący pracy – to osoba, która oprócz ustalonej niepełnosprawności jest uprawniona  m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego lub renty rodzinnej.

 

Osoba niepełnosprawna posiadająca status „bezrobotnego” może skorzystać ze wszystkich usług urzędu pracy i instrumentów przewidzianych dla osoby bezrobotnej jeśli:

 • jest zdolna do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy (czyli co najmniej na pół etatu),
 • ukończyła 18. roku życia, ale nie przekroczyła 60. roku życia w przypadku kobiet i 65. roku życia w przypadku mężczyzn,
 • jest niezatrudniona i niewykonuje innej pracy zarobkowej,
 • nie uczy się w szkole w trybie dziennym.

Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z następujących usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji:

 1. szkoleń;
 2. stażu;
 3. prac interwencyjnch;
 4. przygotowania zawodowego dorosłych;
 5. badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o promocji;
 6. zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 ustawy o promocji;
 7. finansowania kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o promocji;
 8. studiów podyplomowych;
 9. szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową;
 10. bonu na zasiedlenie;
 11. bonu szkoleniowego;
 12. bonu stażowego.

Dla osób z niepełnosprawnościami posiadających status „poszukującej pracy”, a nie pozostających w zatrudnieniu, przewidziane są usługi urzędu pracy i instrumenty finansowane ze środków PFRON.

Ważną informacją jest to, że osoba poszukująca pracy może być też zarejestrowana jako osoba zatrudniona, która zgłasza chęć podjęcia innej pracy, pracy dodatkowej lub w wyższym wymiarze czasu pracy. W tym przypadku jednak można korzystać tylko z usług pośrednictwa pracy oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

 

Czy umieszczać informację o posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawności w dokumentach aplikacyjnych?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi i wszystko zależy od sytuacji w jakiej znajduje się osoba aplikująca na określony wakat.  Jeżeli stanowisko pracy wymaga pewnego przystosowania, wtedy warto uwzględnić poinformowanie pracodawcy w CV (życiorys zawodowy) o swojej niepełnosprawności, gdyż może on nie być przygotowany na spełnienie dodatkowych wymagań, np. na usunięcie barier architektonicznych. Wiedza potencjalnego pracodawcy o niepełnosprawności kandydata do pracy może też pomóc mu w przeprowadzeniu spotkania rekrutacyjnego (np. zaproszenie tłumacza języka migowego). Jeśli pracodawca zaznaczy w treści ogłoszenia, że dane stanowisko przeznaczone jest dla osoby z niepełnosprawnością, wskazane jest wtedy wpisanie informacji o orzeczeniu w CV. Pominięcie informacji o niepełnosprawności może skutkować niezaproszeniem na dalszy etap rekrutacji. Jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie przeszkadza w wykonywaniu obowiązków zawodowych, nie potrzebujesz w pracy pomocy innych osób, a przebieg twojej choroby nie ma wpływu na współpracowników – nie jest konieczne pisanie o niej w życiorysie. Masz też prawo do całkowitego pominięcia tej informacji. Wielu pracodawców nadal, kierując się stereotypami, obawia się zatrudniania pracowników będących osobami niepełnosprawnymi. Boją się częstej nieobecności z powodu zwolnień lekarskich lub nieodpowiednich kwalifikacji. Pamiętajmy o tym, że decydując się na pisanie w CV o swojej niepełnosprawności, najlepiej jest umieszczać taką informację na końcu dokumentu. Lepiej jest też używać nazw stopni niepełnosprawności: „lekki”, „umiarkowany”, „znaczny” niż na przykład „całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji”. Jeśli zdecydowaliśmy się pisać o orzeczeniu w CV, dodajmy np. zdanie: Pracodawcy może przysługiwać dofinansowanie z PFRON do mojego stanowiska pracy .

 

Jak przedstawić w CV luki w doświadczeniu zawodowym powstałe na skutek niepełnosprawności?

Jeżeli chcemy poinformować o tym fakcie pracodawcę już w pierwszym kontakcie, dopuszczalne jest umieszczenie w CV daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu w szpitalu lub placówce rehabilitacyjnej. Jednak w najbardziej popularnym rodzaju CV – chronologicznym – łatwo dojrzeć okresy przerw w karierze zawodowej. Z tego powodu nie musisz podawać informacji np. o chorobie i okresie rekonwalescencji wprost. Jeżeli Twoje kwalifikacje zawodowe zainteresują pracodawcę, wtedy będzie okazja do wyjaśnienia okoliczności przerwy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Aby nie eksponować przerw w zatrudnieniu, można zastosować mniej popularne rodzaje CV, które koncentrują się bardziej na naszych kompetencjach zawodowych niż przebiegu naszej kariery.

Zachęcamy do skorzystania z naszego autorskiego kreatora CV i listu motywacyjnego, który jest dostępny na stronie aktywujprace.pl.

 

Co to jest IPD?

IPD to skrócona nazwa Indywidualnego Planu Działania. To osobisty program wsparcia i działań osoby z niepełnosprawnością, tworzony wspólnie z job crafterem (menadżerem całego procesu aktywizacji) oraz doradcą zawodowym lub pośrednikiem pracy. Celem IPD jest zaplanowanie zindywidualizowanej ścieżki zawodowej oraz udziału w różnych formach wsparcia oferowanych przez Fundację. IPD obejmuje terminowo ujęty plan działań w kierunku podniesienia kwalifikacji, aktywizacji zawodowej, podjęcia i utrzymania  zatrudnienia.

IPD zawiera:

 • określone działania i formy wsparcia świadczone przez Fundację,
 • planowane, prowadzące do podjęcia aktywności zawodowej działania osoby poszukującej pracy,
 • zbiór zasobów kandydata do pracy (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności zawodowe i personalne, zainteresowania),
 • preferencje osoby z niepełnosprawnością w obszarze zawodowym (interesująca branża, stanowiska miejsca pracy),
 • terminy realizacji ustalonych działań.

Po przygotowaniu IPD osoba z niepełnosprawnością rozpoczyna współpracę z zespołem specjalistów.

 

Co to jest telepraca?

Jedną z metod wykonywania pracy zawodowej jest telepraca, inaczej zwana pracą zdalną lub e-pracą. Telepraca umożliwia wykonywanie zadań przez pracownika całkowicie lub częściowo poza siedzibą firmy, np.: w domu pracownika, poza domem pracownika i siedzibą firmy (telecentra). Pracownik realizuje swoje zadania, a następnie przesyła efekty swojej pracy za pośrednictwem usług teleinformatycznych (np. e-mailem). Na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia i dostarczenia niezbędnego sprzętu do wykonywania pracy oraz pokrycia kosztów związanych z jego eksploatacją. Telepracownicy mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, pracy nakładczej, czy samozatrudnienia.

Telepraca jest formą zatrudnienia, która wnosi wiele korzyści dla firmy. Dzięki takiej formie współpracy firma  może obniżyć koszty i zwiększyć efektywność pracy.  Dzieje się tak poprzez zmniejszenie kosztów dojazdów do pracy, oszczędności czasu poświęcanego na dojazd, ograniczenia kosztów wynajmu pomieszczeń (aż do całkowitego rezygnacji z wynajmowanego biura na rzecz wykupienia miejsca na serwerze i otwarcia biura wirtualnego). Wielką korzyścią jest również możliwość wprowadzenia zadaniowego czasu pracy – co znacznie wpływa na efektywność pracy, ogranicza konieczność kontroli czasu pracy, jak również wpływa na mniejszą ilość nadgodzin. Praca w formie zdalnej generuje również  mniej absencji.