Okres realizacji: 01.01.2018 r.– 30.06.2019 r.

Cel i opis projektu:


Projekt  skierowany jest  do 55 kobiet z terenu Miasta Białystok, powiatu białostockiego oraz sokólskiego, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, w szczególności z powodu bezrobocia, braku możliwości zapewnienia opieki nad  dziećmi na czas ich nieobecności oraz prowadzenia gospodarstwa domowego w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

Działania podejmowane w ramach projektu mają na celu  zwiększenie ich aktywności zawodowej i powrót do życia społecznego poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia, które dobierane jest na podstawie przeprowadzonej indywidualnie dla każdej uczestniczki diagnozy społeczno-zawodowej.
W celu zmotywowania i właściwego ukierunkowania przez cały okres realizacji projektu każda uczestniczka pozostaje pod opieką mentora, ponadto uczestniczy w warsztatach kreatywnego myślenia, w grupach wsparcia, spotkaniach z psychologiem/psychoterapeutą. Wsparcie kompetencji zawodowych uczestniczek, uwzględniające predyspozycje zawodowe obejmuje kurs zawodowy zakończony egzaminem, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne pośrednictwo pracy oraz staż zawodowy, gdzie nabędą doświadczenie zawodowe oraz umiejętność adaptacji w miejscu pracy., Najbardziej aktywne uczestniczki zostaną zatrudnione.

Oferowane formy wsparcia, z których mogą skorzystać uczestniczki to: 

  1. Wsparcie mentora – Life coaching;
  2. Warsztaty kreatywnego myślenia i rozwoju;
  3. Grupy wsparcia;
  4. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
  5. Kursy zawodowe zakończone egzaminem;
  6. Staże zawodowe.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Kompetencji PRO-SKILLS oraz firmą 4progress Maciej Kusiński