Tytuł projektu: Aktywni od dziś – reintegracja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawności

Okres realizacji: 01.08.2018 r.-31.10.2019 r.

Cel główny projektu:

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy 40 osób z niepełnosprawnościami z województwa podkarpackiego. Są to osoby powyżej 18 roku życia pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest podniesienie jakości życia uczestników poprzez wzrost ich kwalifikacji i przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Oferowane formy wsparcia pozwolą na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych. Każda osoba z niepełnosprawnością otrzyma dedykowane wsparcie na podstawie opracowanego we współpracy z doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania oraz indywidualnej diagnozy psychologicznej.

Oferowane formy wsparcia, z których mogą skorzystać uczestnicy to:

  1. Doradztwo prawne, zawodowe;
  2. Warsztaty Usamodzielniania Społecznego i Warsztaty Aktywizacji Zawodowej;
  3. Pośrednictwo pracy;
  4. Staże i praktyki zawodowe;
  5. Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.