Projekt „Gotowi do zmian” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, realizowany w ramach zlecenia zadań na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27. sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Numer konkursu 1/2016 Numer umowy ZZO/000539/07/D

Harmonogram: działania realizowane systematycznie zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem na usługi uczestników projektu w terminie:

 • Okres realizacji od 01.04.2017 – 31.03.2018
 • Okres realizacji od 01.04.2018 – 31.03.2019

 

Krótki opis projektu

Projekt skierowany do 1000 osób z niepełnosprawnością (w pierwszym okresie finansowania udział w projekcie weźmie 1000 OzN, w drugim okresie

finansowania – minimum 200 OzN, które w wyniku realizacji projektu podejmą zatrudnienie). Projekt będzie skierowany m.in. do OzN zamieszkujące tereny wiejskie i małomiasteczkowe, mających najtrudniejszy dostęp do wsparcia aktywizacyjnego.

Cel główny: podniesienie zdolności do zatrudnienia. Projekt ukierunkowany na wprowadzenie na rynek pracy osób z niepełnosprawnością z terenu całej Polski.

Beneficjenci: osoby niepełnosprawne, pozostające bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej (tzn. te, które nie osiągnęły wieku emerytalnego), zamieszkałe na terenie całej Polski.

Warunki rekrutacji

Każdy beneficjent ostateczny na dzień przystąpienia do projektu będzie musiał spełnić następujące warunki:

 • pozostawanie w wieku aktywności zawodowej (uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego);
 • zamieszkanie na terenie Polski;
 • pozostawanie bez zatrudnienia – wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne i poszukujące pracy; status bezrobotnego lub nieaktywnego zawodowo będzie potwierdzany oświadczeniem Beneficjenta;
 • posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia równoważnego (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów);
 • każdy kandydat do projektu zostanie zobowiązany do przedstawienia Wnioskodawcy jednego z ww. dokumentów najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu (poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę kserokopie orzeczeń będą przechowywane i udostępniane PFRON podczas czynności kontrolnych i wizyt monitoringowych).

Beneficjentami projektu mogą być osoby, które na dzień rozpoczęcia projektu nie uczestniczą w warsztatach terapii zajęciowej i nie są pracownikami

Zakładów Aktywności Zawodowej. Ta sama osoba nie może zostać objęta wsparciem w ramach kilku równocześnie realizowanych projektach dofinansowanych ze środków PFRON.

Główne działania:

 1. Konsultacje indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem.
 2. Warsztaty Umiejętności Zawodowych.
 3. Grupy wsparcia.
 4. Szkolenia wewnętrzne informatyczne i zawodowe.
 5. Szkolenia zewnętrzne.
 6. Wsparcie intruktora w miejscu przygotowania zawodowego podczas praktyk, staży i próbek pracy.
 7. Bezpośrednie i pośrednie wsparcie pośrednika pracy.
 8. Job crafting.
 9. Wsparcie trenera pracy.

 

W pierwszym okresie realizacji projektu wsparciem objęto 1072 Beneficjentów, z zaplanowanych 1000 osób z niepełnosprawnością. Zwiększona liczba beneficjentów objętych wsparciem jest wynikiem dużego zainteresowania uczestnictwem w projekcie, w szczególności oferowaną pomocą w uzyskaniu zatrudnienia. W okresie sprawozdawczym zatrudnienie uzyskało 359 beneficjentów (indywidualne PESEL), a z tej grupy 79 osób utrzymało zatrudnienie przez okres 6 miesięcy. W drugim okresie finansowania łącznie wsparciem objęto 256 osób, z planowanych 250 osób z niepełnosprawnością.