Okres realizacji: 01.04.2018r. – 31.03.2021 r.

Okres realizacji projektu przedłużony do 30 kwietnia 2021 r.

Cel i opis projektu

Projekt  ma na celu wprowadzenie 1568 osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy. Realizowany jest we wszystkich 7 Oddziałach Fundacji.

Uczestnicy projektu mają zapewniony dostęp do kompleksowej i zindywidualizowanej oferty wspierającej ich w wejściu lub powrocie na rynek pracy poprzez przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.

Ścieżka wsparcia określana jest na podstawie stworzonego we współpracy z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy Indywidualnego Planu Działania. Każda osoba przystępująca do projektu może liczyć na profesjonalne wsparcie skierowane nie tylko na otrzymanie zatrudnienia, ale też na jego utrzymanie i adaptację osoby z niepełnosprawnością w środowisku pracy.

Oferowane formy wsparcia, z których mogą skorzystać uczestnicy to: 

  1. Konsultacje indywidualne (doradca zawodowy, psycholog, psychoterapeuta, prawnik);
  2. Warsztaty Umiejętności Zawodowych i Społecznych;
  3. Szkolenia wewnętrzne (informatyczne i zawodowe);
  4. Szkolenia e-learningowe;
  5. Szkolenia zewnętrzne zawodowe;
  6. Praktyki oraz staże zawodowe;
  7. Wsparcie pośrednika pracy;
  8. Job crafting ;
  9. Wsparcie trenera pracy.

 

Projekt obejmuje trzy roczne okresy realizacji. W okresie zakończonym 31.03.2019 r.  wsparciem objętych zostało 936 osób z niepełnosprawnościami z całej Polski. Zatrudnienie podjęło 357 osób. W okresie 01.04.2020 r.-31.03.2021 r. wsparciem objęte zostaną 452 osoby.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pobierz ulotkę

harmonogram projektu do pobrania

Szczegółowe harmonogramy każdy Oddział Fundacji ogłasza na bieżąco.