Tytuł projektu: NOWY START – program aktywnej integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Okres realizacji: 01.12.2017 r. – 30.09.2019 r.

 

Cel i opis projektu:

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy 80 osób z terenu Miasta Białystok, powiatu białostockiego, hajnowskiego i sokólskiego doświadczających wykluczenia społecznego z powodu sprawowania opieki nad osobą zależną oraz bezrobocia. Celem projektu jest zwiększenie ich aktywności zawodowej i powrót do życia społecznego poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia, które dobierane jest na podstawie przeprowadzonej indywidualnie dla każdego uczestnika diagnozy społeczno-zawodowej.

W celu zmotywowania i właściwego ukierunkowania przez cały okres realizacji projektu każdy uczestnik pozostaje pod opieką mentora, ponadto uczestniczy w warsztatach rozwoju umiejętności psychospołecznych, w grupach wsparcia, spotkaniach z psychologiem/psychoterapeutą, poradnictwie prawno-obywatelskim. Osoby zależne również otrzymują wsparcie psycho-
i socjoterapeutyczne. Wsparcie kompetencji zawodowych uczestników , uwzględniające zdiagnozowane predyspozycje zawodowe obejmuje kurs zawodowy zakończony egzaminem, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne pośrednictwo pracy oraz staż zawodowy, gdzie nabywają doświadczenie zawodowe oraz umiejętność adaptacji w miejscu pracy.,  Najbardziej aktywne osoby zostaną zatrudnione.

 

Oferowane formy wsparcia, z których mogą skorzystać uczestnicy to: 

  1. Wsparcie mentora;
  2. Warsztaty rozwoju umiejętności psychospołecznych;
  3. Warsztaty i wsparcie dla osób zależnych oraz otoczenia;
  4. Grupy wsparcia;
  5. Poradnictwo indywidualne – prawne i psychologiczne;
  6. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
  7. Kursy zawodowe zakończone egzaminem;
  8. Staże zawodowe.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z firmą CONSTANS GROUP Sp. z o.o.