Powiat Międzychodzki/Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Międzychodzie w partnerstwie z Gminą Sieraków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sierakowie oraz z Fundacją Aktywizacja, realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Pomoc w rodzinie”

Celem projektu jest poszerzenie lokalnej oferty usług społecznych dla 136 mieszkańców powiatu międzychodzkiego, w tym 30 osób niesamodzielnych oraz ich 20 opiekunów faktycznych poprzez ułatwienie dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenta rodzin będących w kryzysie oraz usług opiekuńczych i wspomagających osoby niesamodzielne i ich opiekunów faktycznych w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 roku.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 201 750,08 zł.

 

Fundacja Aktywizacja realizuje projekt unijny „Pomoc w rodzinie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Fundacja Aktywizacja oddział w Poznaniu informuje, iż w ramach zachowania  trwałości projektu „Pomoc w Rodzinie” realizowanego w latach 2017 -2018 na terenie powiatu międzychodzkiego o możliwości skorzystania z usługi społecznej w zakresie trenera aktywności. Tel. 511 944 261