Jako Agencja Zatrudnienia w ciągu jednego roku realizujemy kilkaset projektów rekrutacyjnych. Dzięki tym doświadczeniom, ale również doskonałej znajomości środowiska osób z niepełnosprawnościami i pełnego zrozumienia potrzeb biznesowych firm udało nam się wypracować model współpracy z pracodawcami, opierający się nie o deklarowane ramy działań w obszarze CSR, ale zawsze ważący realne możliwości (np. indywidualny potencjał kandydata z niepełnosprawnością) i uwarunkowania (np. zasoby czasowe, kadrowe i merytoryczne organizacji).

Współpracę rozpoczynamy od identyfikacji wspólnych zasobów, które mogą zostać wykorzystane i wypracowania indywidualnej strategii. Działamy w modelu eksperckim i doradczym. Nasi specjaliści służą wiedzą i kreują rozwiązania gotowe do zaimplementowania w miejscu pracy (np. przegląd istniejących procedur HRowych czy dotychczasowych doświadczeń rekrutacyjnych). Taki model nie neguje istniejących już w firmie rozwiązań, ale pozwala na ich lepsze wykorzystanie, rzucając choćby inne światło na istotne dla procesu elementy.

Wychodzimy z założenia, że znaczna część wiedzy to zasób już funkcjonujący w firmie, wymaga on jedynie określonej modyfikacji pod kątem zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością oraz inwestycji w„niepełnosprawnościowy” know-how pozwalający zarówno łatwiej identyfikować pojawiające się możliwości, jak i zarządzać potencjalnym ryzykiem.

Jakie działania składają się na nasz model i co oferujemy pracodawcom?

Główne elementy to:

  1. Rekrutacja i selekcja kandydatów
  2. Szkolenia dla pracowników działów HR i kadry menadżerskiej
  3. Audyty stanowisk pracy
  4. Indywidualny konsulting