Po wielu miesiącach intensywnej pracy możemy poinformować, że raport z badań, które przeprowadziliśmy wspólnie z Fundacja IDEA Rozwoju dla Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej został już opublikowany.

Raport z badań dotyczy zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności osób z niepełnosprawnościami oraz Programu Dostępności Plus.

Jeden z najważniejszych wniosków dotyczy zwiększenia ostatnich latach działań i świadomości w zakresie zapewniania dostępności osób z niepełnosprawnościami w różnych obszarach życia. To ważny i dobry kierunek, który warto kontynuować i na niego postawić w obszarze rynku pracy.

Link do raportów