FAQ dla pracodawców

Zatrudnienie

Jakie mogą być korzyści z zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością?

a) Szansa na przełamanie barier rozwojowych w firmie

Dzięki włączeniu OzN do naszej firmy zyskujemy wartościową perspektywę, która może pomóc nam wypracować rozwiązania wspierające jakość i rozwój procesów biznesowych funkcjonujących w firmie, weryfikować te już istniejące oraz stymulować nowatorskie, niestandardowe pomysły. Firmy, które budują różnorodne zespoły, potrafią efektywnie odpowiadać na wyzwania rynku pracy i potrzeby swoich klientów.

b) Wizerunek pracodawcy otwartego na różnorodność

To również doskonała przestrzeń do działań z zakresu CSR i employer brandingu, prowadzących do licznych pozytywnych zmian i usprawnień w firmie. Zmiany te dotyczą zarówno funkcjonowania pracowników wewnątrz organizacji, jak i klientów, interesariuszy oraz partnerów biznesowych poprzez podniesienie jakości oferowanych usług i komunikacji, wzbogaconych o wrażliwość na potrzeby OzN i aspekt dostępności.

c) Optymalizacja kosztów zatrudnienia

Możliwość uzyskania cyklicznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników z niepełnosprawnością oraz inwestycji związanych z przystosowaniem i adaptacją miejsca pracy.

d) Korzyści finansowe – zwolnienie z wpłat na PFRON

Każdy pracodawca zatrudniający powyżej 25 osób (w przeliczeniu na cały etat) i nieosiągający 6% wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, zobowiązany jest do uiszczania comiesięcznych, obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Kwota do przekazania na PFRON to iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem, zapewniającym uzyskanie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w wysokości 6% albo 2%, a rzeczywistym ich zatrudnieniem.

2% dotyczy publicznych i niepublicznych uczelni, publicznych i niepublicznych szkół, publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, placówek resocjalizacyjnych, publicznych i niepublicznych żłobków, a także klubów dziecięcych. U tych podmiotów wskaźnik oblicza się jako sumę wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i podwojonego wskaźnika dzieci, wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy będących osobami z niepełnosprawnością i uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania.

Pracodawca zatrudniający 100 osób, aby osiągnąć 6% wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, powinien zatrudnić 6 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).

Jeśli nie osiąga danego wskaźnika, każdego miesiąca musi wpłacić na PFRON kwotę w wysokości:
40, 65% x 6 235,22 zł (przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2022 r.) x 6 etatów = 15 207,70 zł

Suma wpłat/ ponoszonych kosztów w ciągu roku = 182 492,40 zł

 

Tabela z Wyliczeniami obowiązkowych wpłat na PEFRON dla pracodawców, którzy nie zatrudniają osób z niepełnosprawnością
Ilość etatów u pracodawcy100
Ilość etatów zajmowanych przez osoby z niepełnosprawnością0
Kwota przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia ogłoszonego w poprzednim miesiącu (obowiązuje 3)Dotyczy okresu 1.06–31.08.2022
6 235,22 zł*Kwartał nienaruszalny – zaczyna się w miesiącu następnym po ogłoszeniu przez GUS przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia
Wysokość obowiązkowej wpłaty na PEFRON OBLICZ miesięcznie15 207,70 zł
Wysokość obowiązkowej wpłaty na PEFRON OBLICZ rocznie182 492,42 zł
Ilość etatów dla osób niepełnosprawnych zwalniająca od wpłat6
Ilość brakujących etatów dla osób niepełnosprawnych6
Oszczędność na PEFRON miesięcznie7 603,85 zł

 

Zatrudniając osoby doświadczające szczególnych trudności na rynku pracy wliczają się do wskaźnika zatrudnienia dwa lub trzy razy w zależności od tego, czy ich orzeczenie o niepełnosprawności ustala stopień niepełnosprawności na znaczny lub umiarkowany.

Schorzenia szczególne:

 • choroba Parkinsona;
 • stwardnienie rozsiane;
 • paraplegia, tetraplegia, hemiplegia;
 • znaczne upośledzenia widzenia (ślepota) oraz niedowidzenie;
 • głuchota i głuchoniemota;
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz choroba AIDS;
 • epilepsja;
 • przewlekłe choroby psychiczne;
 • upośledzenie umysłowe;
 • miastenia;
 • późne powikłania cukrzycy.

PRZYKŁAD 1

Pracodawca zatrudnia osobę z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i ze schorzeniem szczególnym*.
Przeciętne wynagrodzenie za czerwiec 2022, lipiec 2022 i sierpień 2022 to 6 235,22 zł (źródło Monitor Polski z 11.05.2022 r. – poz. 469).

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto. Zakładamy, że pracownik (osoba z niepełnosprawnością) za swoją pracę otrzymuje właśnie taką pensję, co daje łączny koszt pracodawcy 
3 626,46 zł.

(3 x 6 235,22 zł x 0,4065 – 3 626,46 zł) x 12 = 47 728, 69 zł

47 728, 69 zł to wartość w ujęciu rocznym, która pozostaje w przedsiębiorstwie z tytułu zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i ze schorzeniem szczególnym (po odjęciu wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia).

 

Tabela z Wyliczeniami obowiązkowych wpłat na PEFRON dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością
Ilość etatów u pracodawcy100
Ilość etatów zajmowanych przez osoby z niepełnosprawnością3
Kwota przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia ogłoszonego w poprzednim miesiącu (obowiązuje 3)Dotyczy okresu 1.06–31.08.2022
6 235,22 zł*Kwartał nienaruszalny – zaczyna się w miesiącu następnym po ogłoszeniu przez GUS przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia
Wysokość obowiązkowej wpłaty na PEFRON OBLICZ miesięcznie7 603,85 zł
Wysokość obowiązkowej wpłaty na PEFRON OBLICZ rocznie91 246,21 zł
Ilość etatów dla osób niepełnosprawnych zwalniająca od wpłat6
Ilość brakujących etatów dla osób niepełnosprawnych3
Koszt wynagrodzenia miesięcznie7 603,85 zł
Oszczędność netto na miesiąc3 977,39 zł
Oszczędność netto na rok47 728,69 zł

 

PRZYKŁAD 2

Pracodawca zatrudnia osobę z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i ze schorzeniem szczególnym*.
Przeciętne wynagrodzenie za czerwiec 2022, lipiec 2022 i sierpień 2022 to 6 235,22 zł (źródło Monitor Polski z 11.05.2022 r. – poz. 469).

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto. Zakładamy, że pracownik (osoba z niepełnosprawnością) za swoją pracę otrzymuję właśnie taką pensję, co daje łączny koszt pracodawcy 
3 626,46 zł.

(2 x 6 235,22 zł x 0,4065 – 3 626,46 zł) x 12 = 17 313,29 zł

17 313,29 zł to wartość w ujęciu rocznym, która pozostaje w przedsiębiorstwie z tytułu zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i ze schorzeniem szczególnym (po odjęciu wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia).

 

Tabela z Wyliczeniami obowiązkowych wpłat na PEFRON dla pracodawców, którzy nie zatrudniają osób z niepełnosprawnością
Ilość etatów u pracodawcy100
Ilość etatów zajmowanych przez osoby z niepełnosprawnością0
Kwota przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia ogłoszonego w poprzednim miesiącu (obowiązuje 3)Dotyczy okresu 1.06–31.08.2022
6 235,22 zł*Kwartał nienaruszalny – zaczyna się w miesiącu następnym po ogłoszeniu przez GUS przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia
Wysokość obowiązkowej wpłaty na PEFRON OBLICZ miesięcznie15 207,70 zł
Wysokość obowiązkowej wpłaty na PEFRON OBLICZ rocznie182 492,42 zł
Ilość etatów dla osób niepełnosprawnych zwalniająca od wpłat6
Ilość brakujących etatów dla osób niepełnosprawnych6
Oszczędność na PEFRON miesięcznie5 069,23 zł

 

Tabela z Wyliczeniami obowiązkowych wpłat na PEFRON dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością
Ilość etatów u pracodawcy100
Ilość etatów zajmowanych przez osoby z niepełnosprawnością2
Kwota przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia ogłoszonego w poprzednim miesiącu (obowiązuje 3)Dotyczy okresu 1.06–31.08.2022
6 235,22 zł*Kwartał nienaruszalny – zaczyna się w miesiącu następnym po ogłoszeniu przez GUS przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia
Wysokość obowiązkowej wpłaty na PEFRON OBLICZ miesięcznie10 138,47 zł
Wysokość obowiązkowej wpłaty na PEFRON OBLICZ rocznie121 661,61 zł
Ilość etatów dla osób niepełnosprawnych zwalniająca od wpłat6
Ilość brakujących etatów dla osób niepełnosprawnych4
Koszt wynagrodzenia miesięcznie3 626,46 zł
Oszczędność netto na miesiąc1 442,77 zł
Oszczędność netto na rok17 313,29 zł

 

Podmioty zwolnione z wpłat na PFRON

Z wpłat z powodu niezatrudniania wyznaczonego % osób z niepełnosprawnością zwolnione są niedziałające w celu osiągnięcia zysku:

 • domy pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 • hospicja w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze;
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób z niepełnosprawnością, edukacja osób z niepełnosprawnościami lub opieka nad osobami z niepełnosprawnościami;
 • placówki dyplomatyczne, urzędy konsularne, przedstawicielstwa i misje zagraniczne;
 • podmioty osiągające wskaźnik zatrudnienia 6%.

W takiej sytuacji wskazane jest skorzystanie z usług doświadczonych organizacji współpracujących z pracodawcami, z porad specjalistów lub przeszkolenie własnych pracowników.

Jeśli chcesz zwiększyć kompetencje swoich pracowników w tym zakresie, zapraszamy do współpracy.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu z fundacyjnymi specjalistami i specjalistkami, którzy pomogą Ci znaleźć najbardziej optymalne rozwiązanie.

Tak. Osoby z niepełnosprawnościami obowiązują dokładnie takie same zasady i przepisy Kodeksu Pracy, jak pozostałych pracowników/ pracowniczki. W związku z tym, jeśli osoba zatrudniona nie przykłada się do swojej pracy i nie wywiązuje się ze swoich zadań, masz prawo ją zwolnić na zasadach określonych w prawie pracy.

Dofinansowanie

Zatrudniając osoby z niepełnosprawnościami pracodawca może uzyskać:

 • proporcjonalne zmniejszenie lub całkowite zwolnienie z wpłat na rzecz PFRON;
 • zwrot kosztów przystosowania stanowiska lub utworzenia stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością;
 • dofinansowanie do szkoleń pracowników z niepełnosprawnościami;
 • dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników z niepełnosprawnościami

Pracodawca może ubiegać się o refundację wynagrodzeń każdej nowozatrudnionej osoby z niepełnosprawnością. Prawo to przysługuje pracodawcy:

 • zatrudniającemu poniżej 25 pracowników;
 • zatrudniającemu powyżej 25 pracowników i osiągającemu 6% wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Od 1 kwietnia 2020 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością (bez względu na status pracodawcy) wynosi:

 • 1 950 zł – na osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • 1 200 zł – na osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • 450 zł – na osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwoty, o których mowa powyżej, w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o:

 • 1 200 zł w przypadku osób z niepełnosprawnościami zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 3150 zł);
 • 900 zł w przypadku osób z niepełnosprawnościami zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 2100 zł);
 • 600 zł w przypadku osób z niepełnosprawnościami zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 1050 zł).

PFRON wypłaca miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu pracownika/ pracowniczki. Kwoty dofinansowania podane powyżej są kwotami maksymalnego dofinansowania, jakie można otrzymać na OzN zatrudnioną na pełen etat. W przypadku, gdy pracownik/ pracowniczka zatrudnieni są na część etatu, kwoty te należy przeliczyć proporcjonalnie do części etatu, jaką pracownik/ pracowniczka przepracowali w danym miesiącu.

Dofinansowanie nie przysługuje na pracowników z umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury.

Źródło:
Wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 426, ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)

Pracodawca, który chce otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami, musi dokonać rejestracji w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji w biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Może tego dokonać osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną. Pracodawcy zostaje przydzielony login i hasło, dzięki którym będzie mógł dokonywać kolejnych comiesięcznych rozliczeń online. Jeśli wybierze formę papierową – będzie mógł przesyłać dokumenty za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji można uzyskać w lokalnych oddziałach PFRON, pod numerem infolinii 22 581 84 10 lub na stronie internetowej https://www.pfron.org.pl.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami musi pamiętać, że posiadają oni dodatkowe uprawnienia i przywileje dotyczące takich obszarów jak:

a) Wymiar czasu pracy

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy osoby posiadającej znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności nie może być dłuższy niż 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Skrócona norma czasu pracy nie ma wpływu na obniżenie wynagrodzenia. Bez względu na stopień niepełnosprawności zatrudniony nie może pracować w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Nie dotyczy to jednak pracowników ochrony. Osoba z niepełnosprawnością może zrezygnować z ustawowego przywileju skróconego czasu pracy oraz zakazu pracy w godzinach nadliczbowych. Taką prośbę zgłasza do lekarza medycyny pracy wykonującego badanie.

b) Dodatkowa przerwa w pracy

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, pracownik/ pracowniczka pracujący min. 6 godzin dziennie ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. Osobie z niepełnosprawnością (bez względu na stopień niepełnosprawności) przysługuje także dodatkowa 15-minutowa przerwa na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

c) Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Osobie posiadającej znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych pod warunkiem, że osoba ta przepracowała rok po wydaniu jej orzeczenia.

d) Płatne zwolnienie z pracy w uzasadnionych przypadkach

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może przebywać na zwolnieniu:

 • przez 21 dni roboczych, by uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym;
 • w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, których nie można wykonać w innym czasie niż w godzinach pracy (pracownik jest zobowiązany przedstawić odpowiednie zaświadczenie o braku możliwości wykonania badań w innym terminie).

Osoby z niepełnosprawnościami to bardzo duża i zróżnicowana grupa. Warto podkreślić, że nie każda niepełnosprawność wymaga dostosowania miejsca pracy. Istnieje szereg rodzajów niepełnosprawności, które nie są widoczne „gołym okiem” (cukrzyca, choroby wieńcowe, choroby układu oddechowego itp.), i które nie wymagają reorganizacji infrastruktury lub zakupu kosztownych usprawnień. Obecnie przystosowanie obiektu wcale nie musi być trudne lub bardzo drogie – czasami wystarczy tylko reorganizacja stanowiska, formy pracy czy zmian logistycznych, jak np. umieszczenie przestrzeni pracy osoby z niepełnosprawnością na parterze. Można też skorzystać z systemowych rozwiązań w postaci dofinansowań.

Przed rozpoczęciem procesu warto przeprowadzić w firmie audyt dostępności, w trakcie którego ekspert podpowie Ci najbardziej optymalne rozwiązania, które można wykorzystać nie tylko w procesie rekrutacji i zatrudnienia, ale również w celu kształtowania pozytywnego customers experiences Twoich klientów i partnerów biznesowych. Więcej na temat audytów dostępności znajduje się tutaj.

Orzeczenie

Tak.

Od 1 stycznia 1998 r. podstawą do uznania osoby za niepełnosprawną jest m. in. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS.

Orzeczenie o:

 • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji – traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji – traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • całkowitej niezdolności do pracy – traktowanej jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • częściowej niezdolności do pracy- traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności;
 • częściowej niezdolności do pracy wydane w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r. – traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 426, ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)

Osoby, które przed dniem 01.01.1998 r. zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów, zachowują uprawnienia należne osobom z niepełnosprawnościami na czas, na jaki zostało wydane orzeczenie.

Orzeczenie o zaliczeniu do:

 • I grupy inwalidów – traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • II grupy inwalidów – traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • III grupy inwalidów – traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Wyjątek stanowi orzeczenie III grupy inwalidztwa, wydane przez organy orzecznicze Ministerstwa Obrony Narodowej i organy orzecznicze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które traktowane jest jako orzeczenie o braku niepełnosprawności, ponieważ dotyczy osób zdolnych do pracy poza służbą.

Zakwalifikowanie do lekkiego stopnia niepełnosprawności, może mieć miejsce tylko wtedy, gdy orzeczenie o III grupie inwalidztwa z tytułu niezdolności do służby mundurowej zawiera równocześnie orzeczenie III grupy inwalidztwa z ogólnego stanu zdrowia.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 426, ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)

Symbole kategoryzujące typ przyczyny niepełnosprawności podane w orzeczeniu:

01-U – niepełnosprawność intelektualna;
02-P – choroby psychiczne;
03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
04-O – choroby narządu wzroku;
05-R – upośledzenie narządu ruchu;
06-E – epilepsja;
07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;
08-T – choroby układu pokarmowego;
09-M – choroby układu moczowo-płciowego;
10-N – choroby neurologiczne;
11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;
12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Orzeczenie może zawierać więcej niż jeden, ale nie więcej niż trzy symbole przyczyn niepełnosprawności.

Tak. Zaliczenie osoby z niepełnosprawnościami do pracy w warunkach pracy chronionej nie wyklucza możliwości zatrudnienia jej u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 426, ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie nakłada na osobę z niepełnosprawnością obowiązku informowania pracodawcy o posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Korzystanie przez osobę z niepełnosprawnością z uprawnień pracowniczych przewidzianych w ww. ustawie jest przywilejem, a nie obowiązkiem pracownika/ pracowniczki. W związku z tym decyzja o zgłoszeniu faktu posiadania orzeczenia należy wyłącznie do pracownika/ pracowniczki i nie może być podstawą żadnych negatywnych konsekwencji.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ze względu na korzystanie przez pracownika/ pracowniczkę ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, konieczna jest informacja o stopniu niepełnosprawności.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 426, ze zm.)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320, ze zm.)

Masz pytania?

Chcesz zacząć zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami, ale nie wiesz jak się do tego przygotować i od czego zacząć?

Skontaktuj się z nami, a nasi eksperci/ ekspertki odpowiedzą na wszystkie wątpliwości i pytania oraz doradzą najbardziej optymalne rozwiązania do Twoich potrzeb i modelu biznesowego.

Skontaktuj się z nami