Deklaracja dostępności Fundacji Aktywizacja

Fundacja Aktywizacja zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://aktywizacja.org.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-11-07
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • podstrona Barometru –  tekst w postaci grafiki

Błędy i nieprawidłowości będą sukcesywnie poprawiane w ramach
modyfikacji serwisu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-05-09
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji
  dnia: 2024-03-28

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu prosimy o kontakt:
Karolina Sielecka
e-mail: karolina.sielecka@aktywizacja.org.pl
telefon: +48 691 678 119.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej
  alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie
  dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej
  (np. na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
  opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.).

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w
ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo
zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno
nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub
elementu strony wskazanej w żądaniu albo w przypadku odmowy
skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą
z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia
dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia
dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony
internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Skarga powinna zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę,
 • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania)
  wnoszącego skargę,
 • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób
  dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie
  ustalić przedmiot skargi).

Skargę niezawierającą imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu
wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania.

Skargę można złożyć pisemnie w każdej terenowej jednostce
organizacyjnej ZUS oraz Centrali ZUS:

Skargę można złożyć też ustnie do protokołu (w tym przypadku protokół
podpisany zostaje przez wnoszącego skargę oraz osobę przyjmującą zgłoszenie).

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek
do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fundacja Aktywizacja Oddział w Białymstoku
Adres: ul. Legionowa 28 lok. 601 (6 piętro), 15-281 Białystok

Biuro oddziału znajduje się w ścisłym centrum miasta, obok Domu Handlowego Central.

Do biura można dojechać komunikacją miejską. Bezpośrednio przy budynku znajduje się przystanek autobusowy (przystanek „Legionowa/Piękna”).

Przy budynku mieści się ogólnodostępny parking z wyznaczonymi 3 miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Są dwa dojścia do budynku. Dojście do budynku od strony parkingu prowadzi po schodach. Dojście od strony ulicy prowadzi przez podjazd z polbruku, który zapewnia dostęp osobom na wózkach.

W holu budynku znajdują się 3 windy: dwie windy osobowe i jedna osobowo-towarowa o zwiększonej przestrzeni.

Ciągi komunikacyjne pozbawione są przeszkód i są dostępne dla osób na wózkach.

W budynku jest toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami na tym samym piętrze, na którym mieści się biuro.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.

Na sali szkoleniowej jest zainstalowana pętla indukcyjna.

Na miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Fundacja Aktywizacja Oddział w Bydgoszczy
Adres: ul. Jagiellońska 103 (6 piętro), 85-027 Bydgoszcz

Biuro oddziału znajduje się w centrum miasta.

Do biura można dojechać komunikacją miejską. Przystanek tramwajowy (linia Jagiellońska/Łużycka) znajduje się ok. 100 metrów od wejścia do budynku a przystanek autobusowy (przystanek „Rondo Fordońskie”) ok. 450 metrów od wejścia do budynku. Można też dojechać autobusem od strony ulicy Curie-Skłodowskiej (przystanek „Skłodowskiej-Jurasza”) – 550 metrów od wejścia do Fundacji.

Budynek jest w trakcie remontu elewacji. Z tego powodu mogą wystąpić tymczasowe trudności w przepustowości ciągów komunikacyjnych przed budynkiem. W przypadku napotkania trudności prosimy o kontakt z pracownikami Fundacji.

Wejście jest z poziomu gruntu.

W budynku jest winda. Winda nie jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu wzroku.

Korytarze i pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

W budynku jest toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami na tym samym piętrze, na którym mieści się biuro.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.

Na miejscu można skorzystać z pętli indukcyjnej (system FM + pętla naszyjna) oraz z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Fundacja Aktywizacja Oddział w Łodzi
Adres: ul. Mickiewicza 15a (4 piętro), 90-443 Łódź

Biuro oddziału znajduje się w centrum miasta, przy skrzyżowaniu głównych tras komunikacji północ – południe i wschód – zachód.

Do biura można dojechać komunikacją miejską. Przystanek tramwajowy (przystanek Centrum) znajduje się naprzeciwko biura oddziału.

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Możliwe jest zaparkowanie na parkingu przy wejściu do budynku po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Dwa miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się od strony Alei Tadeusza Kościuszki.

Do oddziału prowadzi jedno wejście od strony Alei Adama Mickiewicza.

W celu dotarcia do budynku należy obejść szlaban i przejść przez plac parkingowy. Wejście do biura to pierwsze wejście od prawej strony budynku.

Wejście jest z poziomu gruntu.

W budynku jest winda o szerokości wejścia 80 cm. Winda nie jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu i niepełnosprawnością narządu wzroku.

Korytarze i pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Toalety nie są w pełni dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.

Na sali szkoleniowej jest zainstalowana pętla indukcyjna, a dodatkowo dostępna jest pętla przenośna.

Na miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Fundacja Aktywizacja Oddział w Opolu
Adres: ul. Reymonta 14/79 (4 piętro), 45-066 Opole

Biuro oddziału znajduje się w centrum miasta, w pobliżu stacji kolejowej Opole Główne oraz w pełni dostępnego budynku Centrum Przesiadkowego.

Do biura można dojechać komunikacją miejską. W pobliżu biura znajduje się przystanek autobusowy „Reymonta”, a nieco dalej przystanek „Kołłątaja”.

50 metrów od biura znajdują się 2 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Do wejścia prowadzą schody i pochylnia pozwalająca na dostanie się na poziom parteru osobom na wózkach.

W budynku jest winda. Winda dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością narządu wzroku.

W budynku jest toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami na tym samym piętrze, na którym mieści się biuro.

Korytarze i pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.

W sali warsztatowej jest zainstalowana pętla indukcyjna.

Na miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Fundacja Aktywizacja Oddział w Poznaniu
Adres: ul. Poznańska 62 lok. 101 (10 piętro), 60-853 Poznań

Biuro oddziału znajduje się w pobliżu centrum miasta, naprzeciwko Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei, blisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Do biura można dojechać komunikacją miejską. Najbliższy przystanek tramwajowy to przystanek „Poznańska”. Niedaleko biura jest też przystanek „Most Teatralny”.

Przed wejściem do biura są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku jest z poziomu gruntu.

Barierę architektoniczną mogą stanowić ciężko otwierające się drzwi wejściowe do budynku. Istnieje możliwość uzyskania pomocy po zgłoszeniu problemu przez domofon.

W budynku jest winda.

Winda dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością narządu wzroku.

Korytarze i pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

W budynku jest toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami na tym samym piętrze, na którym mieści się biuro.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczenia kontrastowe są niepełne.

Na sali szkoleniowej jest zainstalowana pętla indukcyjna.

Na miejscu można skorzystać z tłumacza PJM online.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Fundacja Aktywizacja Oddział w Rzeszowie
Adres: Al. Rejtana 10 (parter), 35-310 Rzeszów

Biuro oddziału znajduje się niedaleko centrum miasta. W tym samym budynku znajduje się siedziba Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przychodnia rehabilitacyjna.

Do biura można dojechać komunikacją miejską. Naprzeciwko budynku jest przystanek autobusowy – przystanek „Rejtana/Kustronia 03”.

Przed budynkiem jest parking z dwoma wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Z przodu budynku jest wejście po schodach oraz bardzo stromy podjazd niedostępny dla osoby na wózku. Od strony parkingu jest wejście z poziomu gruntu do windy wjeżdżającej na wysoki parter, na którym znajduje się biuro.

Przy wejściu do biura znajduje się Beacon aplikacji Your Way.

Winda dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością narządu wzroku.

Korytarze i pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a i oznaczenia kontrastowe.

W budynku są toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, w tym na parterze gdzie mieści się biuro.

Na sali szkoleniowej jest pętla indukcyjna.

Na miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Fundacja Aktywizacja Oddział w Warszawie
Adres: ul. Chałubińskiego 9 lok. 9a (parter), 02-004 Warszawa

Biuro oddziału znajduje się w centrum miasta, w pobliżu Dworca Centralnego.

Mieści się na parterze w wydzielonej części w formie pawilonu stanowiącej część budynku mieszkalnego. Posiada własne wejście od ulicy znajdujące się na ścianie frontowej, oddzielne od wejścia dla mieszkańców. Wejście jest z poziomu gruntu. Oznaczone jest logiem Fundacji.

Do biura można dojechać komunikacją miejską. W bardzo bliskiej odległości znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe oraz pętla autobusowa na Dworcu Centralnym.

Najbliższe przystanki to: „Dworzec Centralny 04”, „Dworzec Centralny 05”, „Dworzec Centralny 10”, „Dworzec Centralny 07”, „Dworzec Centralny 27”.

Dojście od przystanku autobusowego i tramwajowego jest wolne od przeszkód i w większości posiada oznaczenia TGSI. Oznaczenia te kończą się w najbliższym sąsiedztwie wejścia do biura pozostawiając odcinek ok. 100 metrów bez oznaczeń.

Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się 250 metrów od wejścia do biura. Barierę może stanowić to, że umieszczone są w pasie drogi na styku chodnika i ulicy a krawężnik chodnika ma wysokość 4 cm.

Wejście do budynku jest z poziomu gruntu.

Korytarze i pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

W biurze są toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku są oznaczenia kontrastowe. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W biurze są pętle indukcyjne (stacjonarna i przenośna).

Na miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Fundacja Aktywizacja Filia w Gdańsku
Adres: ul. Heweliusza 11 lok. 4  (4 piętro), 80-890 Gdańsk

Biuro filii znajduje się w centrum miasta.

Do filii można dojechać komunikacją miejską. Do najbliższego przystanku autobusowego (przystanek „Dworzec Główny  12”) i tramwajowego (przystanek „Dworzec Główny 01”)  jest ok. 500 metrów. Odległość od dworca PKP Gdańsk Główny: 550 metrów.

Brak parkingu przy budynku.

Na ulicy przed biurem są miejskie płatne miejsca parkingowe. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku jest winda.

Niektóre miejsca w budynku mogą stanowić barierę dla osób poruszających się na wózkach.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się wyłącznie na II piętrze budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.

Brak pętli indukcyjnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Fundacja Aktywizacja Filia w Katowicach
Adres: ul. Opolska 17/B4 lok. 206-207 (2 piętro), 40-084 Katowice

Biuro filii znajduje się w centrum miasta, w pobliżu stacji kolejowej „Katowice”.

Do filii można dojechać komunikacją miejską. Najbliższe przystanki to: „Katowice Piotra Skargi”, „Katowice Sokolska”, „Katowice Plac Wolności” i „Katowice Sobieskiego”.

Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście jest z poziomu gruntu.

W budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Nie jest ona w pełni dostosowana dla osób niewidomych (brak komunikatów głosowych).

Korytarze i pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

W budynku jest toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami na tym samym piętrze, na którym mieści się biuro filii.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (poza oznaczeniami przycisków w windzie) ani oznaczeń kontrastowych.

Brak pętli indukcyjnej. W razie zgłoszenia potrzeby możliwość wypożyczenia przenośnej pętli z Oddziału w Opolu.

Brak tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Fundacja Aktywizacja Filia w Krakowie
Adres: ul. Bociana 22A lok. L12 (parter), 31-213 Kraków

Do filii można dojechać komunikacją miejską. Około 200 metrów od filii znajdują się przystanki tramwajowe w obie strony („Bociana”- linie tramwajowe 18 oraz 50). Dostępny jest również przystanek autobusowy „Bociana” oddalony o 180 metrów od biura (odjazd z biura Fundacji w stronę centrum – linie 169 oraz 469). Natomiast przystanek na którym zatrzymują się klienci jadący do filii z centrum miasta ma nazwę „Zawodzie” i znajduje się w odległości 350 metrów od biura (linia 169).

Przed budynkiem jest parking z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku jest z poziomu gruntu. Przy wejściu znajduje się całodobowa recepcja.

W budynku jest toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych.

Dostępna jest pętla indukcyjna.

Na miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Fundacja Aktywizacja Filia w Lublinie
Adres: ul. Lubartowska 74a/36 (3 piętro), 20-094 Lublin

Biuro filii znajduje się blisko centrum.

Do filii można dojechać komunikacją miejską. Przy budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej: przystanek „Unicka 01”, „Unicka 02”, „Unicka 03”, „Unicka 04”, „Unicka 05”. W niedalekiej odległości jest Dworzec Główny PKS.

Przed budynkiem jest duży ogólnodostępny parking. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajduje się winda. Winda nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu wzroku.

Korytarze i pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

W budynku brak toalet w pełni dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.

Dostępna jest przenośna pętla indukcyjna.

Na miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Fundacja Aktywizacja Filia w Szczecinie
Adres: ul. Teofila Firlika 20 pokój 501 (5 piętro), 71-637 Szczecin

Biuro filii znajduje się w centrum miasta.

Do filii można dojechać komunikacją miejską. Najbliższe przystanki tramwajowe to „Dobois 11, 21, 31”  a przystanki autobusowe to „Emilii Plater 11, 12”.

Przed budynkiem jest ogólnodostępny parking. Dwa miejsca parkingowe przeznaczone są dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście A do budynku prowadzi po schodach, natomiast wejście B jest z poziomu gruntu.

W budynku są dwie windy. Windy dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością narządu wzroku.

Korytarze i pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

W budynku jest toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Fundacja Aktywizacja Filia we Wrocławiu
Adres: ul. Grabiszyńska 163 lok. 315 (3 piętro), 53-439 Wrocław

Biuro filii znajduje się w centrum miasta.

Do filii można dojechać komunikacją miejską. W pobliżu biura filii znajduje się przystanek tramwajowy „Plac srebrny”.

Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

Do wejścia prowadzą schody oraz winda umożliwiająca dostanie się do budynku osobom na wózkach.

Wewnątrz budynku również jest winda. Windy dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością narządu wzroku.

Korytarze i pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (poza oznaczeniami przycisków w windzie) ani oznaczeń kontrastowych.

Brak pętli indukcyjnej, możliwość wypożyczenia przenośnej pętli z Oddziału w Opolu

Brak tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

W budynku na 2 piętrze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Fundacja Aktywizacja

Zarząd, Pion Agencji Zatrudnienia, Pion Badań i Rozwoju, Pion Usług

Adres: ul. Narbutta 49/51 (parter), 02-529 Warszawa

Biuro znajduje się w dzielnicy Mokotów przy kinie Iluzjon.

Do biura można dojechać komunikacją miejską. Najbliższe przystanki to „Madalińskiego 02” (230 metrów od biura) „Madalińskiego 03” (300 metrów od biura) „Pole Mokotowskie” (600 metrów od biura).

Przed biurem znajdują się 4 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Naokoło skweru przed biurem dodatkowo znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Wejście do biura jest z poziomu gruntu.

Nie wszystkie miejsca w biurze są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Brak pętli indukcyjnej.

W biurze jest pracownik znający biegle polski język migowy (PJM).

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.