Fundacja Aktywizacja zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji Aktywizacja.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wiersz 52 kolumna 1, wiersz 53 kolumna 1. Treść umieszczona za pomocą technologii CSS nie jest odczytywana przez niektóre czytniki ekranu i nie jest dostępna dla osób korzystających z opcji wyłączenia arkuszy stylów. Rozwiązanie – przeniesienie zawartości z CSS na HTML (zawartość będzie widoczna dla wszystkich użytkowników).
 • Wiersz 103 kolumna 8, wiersz 106 kolumna 11, wiersz 112 kolumna 11, wiersz 118 kolumna 11, wiersz 124 kolumna 11. Niespełnienie kryterium sukcesu 3.2.5 (wyświetlanie nowych okien bez ostrzeżenia). Rozwiązanie – wstawienie ostrzeżenia do łącza informującego o tym, że zawartość otwiera się w nowym oknie.
 • Wiersz 131 kolumna 11, wiersz 135 kolumna 11, wiersz 138 kolumna 11, wiersz 141 kolumna 11, wiersz 144 kolumna 11. Błąd współczynnika kontrastu 7:1. Współczynnik kontrastu koloru tekstu do koloru tła wynosi 6.39. Domyślny kolor łącza ma słaby kontrast na białym tle. Rozwiązanie – naprawa za pomocą określenia poprawnych kolorów: współczynnik kontrastu powinien wynosić 4,5 lub więcej dla tekstu 18-punktowego lub więcej, współczynnik kontrastu powinien wynosić 4,5 lub więcej dla 14-punktowego pogrubionego tekstu lub więcej, współczynnik kontrastu powinien wynosić 7,0 lub więcej dla wszystkich pozostałych tekstów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sebastian Czech.

 • E-mail: sebastian.czech@aktywizacja.org.pl
 • Telefon: 506941930

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Specjalista ds. dostępności – Sebastian Czech
 • Adres: ul. Tytusa Chałubińskiego 9/9a, 02-004 Warszawa
 • E-mail: sebastian.czech@aktywizacja.org.pl
 • Telefon: 506941930

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.