Cele Fundacji

Celem Fundacji Aktywizacja jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wartości, którymi się kierujemy to:

  • zaangażowanie,
  • innowacyjność,
  • doświadczenie,
  • profesjonalizm,
  • otwartość,
  • odpowiedzialność.

Pracownicy Fundacji

Obecnie Fundacja zatrudnia 148 pracowników, z czego 37 osób z niepełnosprawnościami, czyli 25% zespołu. 86% naszego zespołu stanowią kobiety.

Posiadamy zróżnicowane kompetencje, wiedzę, zainteresowania i doświadczenie zawodowe. Wśród naszej kadry specjalistów są: doradcy zawodowi, psychologowie, pośrednicy pracy, job crafterzy, trenerzy pracy, eksperci rynku pracy, koordynatorzy oraz osoby zajmujące się kwestiami kadrowymi, rozliczeniowymi oraz księgowymi.
Nasze działania realizujemy w 7 Oddziałach regionalnych w:

oraz w 6 filiach podlegających Oddziałom:

Nasz zespół udziela wsparcia osobom z niepełnosprawnościami we wszystkich województwach.
Co roku dzięki efektywnie działającej i stale rozbudowywanej współpracy z pracodawcami skutecznie wprowadzamy na rynek pracy kilkuset naszych klientów.

Zarząd Fundacji

Przemysław Żydok

Przemysław Żydok

Prezes Zarządu Fundacji Aktywizacja

Od ponad 20 lat zaangażowany w działania sektora pozarządowego. Obecnie Prezes Zarządu Fundacji Aktywizacja. Założyciel i koordynator eksperckiej grupy ON Inclusion 14-20, która przyczyniła się do włączenia zapisów Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w główny nurt programowania Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych perspektywy 2014-2020. Jeden z liderów ruchu Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami.

Reprezentuje Fundację Aktywizacja w organizacjach parasolowych i ciałach dialogu społecznego, m.in. zaangażowany w prace Komitetu Umowy Partnerstwa i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Członek Rady Dostępności przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Posiada wieloletnie doświadczenie w kreowaniu systemowych rozwiązań dotyczących aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami (m.in. modele kontraktowania usług rynku pracy, zatrudnienie wspomagane, model job craftingu) oraz partycypacyjnych metod tworzenia polityk publicznych.

Sylwia Daniłowska

Sylwia Daniłowska

Wiceprezeska Zarządu, Dyrektorka Pionu Badań i Rozwoju

Od 13 lat związana z tematyką polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rynku pracy i aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W 2016 r. jako pierwsza zdobyła na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych tytuł doktora w zakresie nauk o polityce publicznej. Obecnie Wiceprezeska Zarządu oraz Dyrektorka Pionu Badań i Rozwoju. Autorka artykułów oraz współautorka publikacji i książek w zakresie polityki społecznej.

Członkini zespołów roboczych przy Komitecie Monitorującym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Komitecie Monitorującym Program Polska Cyfrowa. Ekspertka w obszarze nordyckiego modelu welfare state w Fundacji Naukowej Norden Centrum oraz stała współpracowniczka Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych i naukowych.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi zarówno ze środków Unii Europejskiej, jak i środków krajowych, które zdobyła w pracy w trzech sektorach – publicznym, prywatnym i pozarządowym.

Pavlina Suchankova

Pavlina Suchankova

Wiceprezeska Zarządu, Dyrektorka Pionu Finansów i Administracji

Od 25 lat działa na rzecz sektora organizacji pozarządowych działających m.in. w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, a także równego statusu kobiet w życiu publicznym oraz w rodzinie. Obecnie Wiceprezeska Zarządu Fundacji Aktywizacja oraz Dyrektorka Pionu Finansów i Administracji.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu działań lobbingowych oraz negocjacyjnych z przedstawicielami władz ustawodawczych i wykonawczych, kontrahentów i procesów restrukturyzacji organizacji pozarządowych. Od kilku lat skoncentrowana na zarządzaniu finansami organizacji, kierowaniu księgowością, kadrami, rozliczeniami dotacji oraz sprawami prawno-administracyjnymi Fundacji.

Zdobyła wiedzę i doświadczenie na temat zarządzania projektami, w tym zarządzania wszystkimi procesami realizacji portfolio kilkunastu projektów jednocześnie, sporządzania wniosków o dofinansowanie, współpracy z instytucjami wdrażającymi i zarządzającymi środkami europejskimi i krajowymi, wdrażania procedur realizacji oraz audytu wewnętrznego projektów.

Dariusz Gosk

Dariusz Gosk

Członek Zarządu, Dyrektor Agencji Zatrudnienia

Od 12 lat prowadzi działania na rzecz organizacji zajmujących się wprowadzaniem na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami. Obecnie Członek Zarządu Fundacji Aktywizacja oraz Dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja. Autor publikacji i artykułów dotyczących rynku pracy.

Wspiera pracodawców w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych i wdrażania systemów zatrudnienia. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla pracowników działów HR, kadry menadżerskiej z obszaru niepełnosprawności i zarządzania różnorodnością.

Współpracuje z zagranicznymi organizacjami w obszarze wymiany doświadczeń i transferu rozwiązań z zakresu rynku pracy.

Rada Fundacji

Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz
Wiceprzewodnicząca

Absolwentka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych „Finanse i Bankowość” Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1983 r. członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego (Fundatora Fundacji), skarbnik Oddziału Mazowieckiego PTI, aktywny rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców PTI. Pracowała w Narodowym Banku Polskim. Współpraca z Fundacją: w latach dziewięćdziesiątych egzaminator na kursach ECDL. Do lipca 2013 r. przedstawiciel PTI we władzach Fundacji (członek Walnego Zgromadzenia Fundatorów). W latach 2009-2012 przewodnicząca Rady Fundacji. Od września 2013 r. członek Rady Fundacji jako osoba fizyczna.

 

Ewa Gąsiorowska-Wirpszo
Przewodnicząca

Fundator Fundacji. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Obecnie lektor języka angielskiego. Współpraca z Fundacją: 1990-2012 członek Walnego Zgromadzenia Fundatorów; 1996–2007 przewodnicząca Rady Fundacji; 2006–2007 koordynator i współwykonawca kilku projektów realizowanych w Fundacji. Od 2013 r. członek Rady Fundacji.

 

Przemysław Ignatowicz

Fundator Fundacji. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Współpraca z Fundacją: 1990-2012 członek Walnego Zgromadzenia Fundatorów. Od 2013 r. członek Rady Fundacji.

 

Łukasz Komuda

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, ponad 20 lat doświadczenia w roli dziennikarza ekonomicznego i redaktora w prasie oraz mediach elektronicznych. W latach 2009-2012 zastępca redaktora naczelnego i p.o. redaktora naczelnego miesięcznika „Businessman.pl”. Od siedmiu lat w sektorze pozarządowym. Na stałe związany z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, gdzie pełni stanowisko eksperta rynku pracy i redaktora portalu Rynekpracy.org. Współpracuje także m.in. z agencją zatrudnienia Randstad, Komitetem Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacją IDEA Rozwoju, Towarzystwem „Więź”, „Krytyką Polityczną” i OKO Press. Tłumacz z języka angielskiego – przełożył „Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu” Paula Dembinskiego oraz „Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości” Simony Beretty i Paula Dembinskiego. Od 2020 r. członek Rady Fundacji.

 

Adam Obtułowicz

Fundator Fundacji. Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się badaniami dotyczącymi matematycznych podstaw informatyki i niekonwencjonalnych systemów obliczeniowych. Współpraca z Fundacją: 1990-2012 członek Walnego Zgromadzenia Fundatorów (osoba fizyczna), członek pierwszego Zarządu Fundacji, wieloletni członek Rady Fundacji. Od 2007 r. przedstawiciel PAN (Fundatora Fundacji) we władzach Fundacji (członek Walnego Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji).

 

Piotr Stronkowski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniem i ewaluacją programów i polityk z zakresu rynku pracy, integracji społecznej, edukacji, zarządzania administracją publiczną. Współpraca z Fundacją: od 2015 wspiera Fundację w działaniach na rzecz doskonalenia polityki rynku pracy. Od 2016 r. członek Rady Fundacji.

 

Elżbieta Zawistowska
Sekretarz

Fundator Fundacji. Absolwentka Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Współpraca z Fundacją: 1990-2012 członek Walnego Zgromadzenia Fundatorów; 2001–2003 członek Zarządu Fundacji; redaktor zeszytów „Na wózku inwalidzkim po infostradzie do Europy”. Od 2013 r. członek Rady Fundacji.