I. Przepisy ogólne

II. Cel Fundacji

III. Władze Fundacji

IV. Oświadczenia woli i zaciąganie zobowiązań

V. Majątek Fundacji

VI. Ograniczenia

VII. Zmiana Statutu

VIII. Likwidacja Fundacji

IX. Postanowienia końcowe

 

I. Przepisy ogólne
§ 1
Fundacja Aktywizacja, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Fundatorów aktem notarialnym w dniu 12 czerwca 1990 r.
§ 2
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego Statutu.
§ 3
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4
Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
§ 5
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§ 6
Fundacja może tworzyć oddziały, filie, podmioty ekonomii społecznej oraz tworzyć i przystępować do organizacji lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

II. Cel Fundacji
§ 7
Celem działania Fundacji jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
§ 8
1. Fundacja realizuje powyższy cel, podejmując w szczególności następujące działania:
1) kształcenie i doskonalenie zawodowe, szczególnie w zakresie informatyki,
2) organizacja procesu aktywizacji zawodowej i społecznej,
3) prowadzenie rzecznictwa i poradnictwa,
4) pośrednictwo i monitoring pracy,
5) opracowywanie narzędzi i metod służących poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych,
6) prowadzenie badań i analiz,
7) tworzenie i prowadzenie portali i serwisów internetowych,
8) współpraca z instytucjami publicznymi, samorządowymi i branżą IT oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji celu statutowego,
9) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
10) świadczenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, w szczególności
w zakresie informacyjnym, rehabilitacyjnym, zawodowym, organizacyjnym, psychologicznym i prawnym,
11) świadczenie wsparcia socjalnego (pomocy społecznej) osobom określonym w § 7
2. Fundacja może przyznawać dotacje innym organizacjom i instytucjom, które działają
w zakresie realizacji celu statutowego Fundacji.
3. Wskazany cel oraz podejmowane działania są realizowane w formie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

III. Władze Fundacji
§ 9
1. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji
§ 10
Rada Fundacji liczy od pięciu do dziewięciu osób. Jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym.
§ 11
1. W skład Rady Fundacji wchodzą:
1) Członkowie Walnego Zgromadzenia Fundatorów według stanu na dzień
23 listopada 2012 r.  cztery osoby fizyczne i przedstawiciele dwóch osób prawnych, którzy złożą pisemne oświadczenia woli o chęci uczestnictwa w pracach Rady Fundacji danej kadencji trwającej cztery lata. Oświadczenie woli powinno być złożone podczas pierwszego posiedzenia Rady Fundacji i zachowuje moc prawną do czasu jego zmiany.
2) Osoby fizyczne, inne niż wymienione w ust. 1, wybrane na czteroletnią kadencję.
§ 12
1. Raz na cztery lata Rada Fundacji wymienia część swojego składu, wybierając na kolejną kadencję co najmniej dwóch nowych członków spośród osób fizycznych, zainteresowanych statutowym celem Fundacji.
2. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkiem Rady Fundacji, w tym przedstawicielem osoby prawnej, może być osoba fizyczna, która spełnia następujące kryteria:
1) ukończyła lat 18 i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) nie pełni funkcji członka Zarządu ani nie pozostaje z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej.
4. Członek Rady Fundacji może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
5. Rada Fundacja może odwołać osobę wchodzącą w jej skład w przypadku jej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Fundacji oraz w przypadku uznania przez pozostałych członków, że osoba ta działa niezgodnie ze statutem lub na niekorzyść Fundacji.
§ 13
1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje:
1) gdy członek Rady Fundacji nie spełnia wymogów określonych w § 12 ust. 3,
2) w przypadku odwołania członka Rady Fundacji przed upływem kadencji,
3) w razie śmierci członka Rady Fundacji,
4) w przypadku pisemnej rezygnacji.
§ 14
1. Do zakresu działalności Rady Fundacji należy podejmowanie uchwał, w szczególności
w sprawach dotyczących:
1) zmian w Statucie Fundacji,
2) zmian w składzie Rady Fundacji, w tym powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji,
3) wyboru Prezydium Rady,
4) powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Fundacji,
5) powoływania i odwoływania na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji pozostałych członków Zarządu Fundacji,
6) opiniowania i zatwierdzania rocznych planów działalności, sporządzonych przez Zarząd Fundacji,
7) oceny i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych i rocznych sprawozdań
z działalności, sporządzonych przez Zarząd Fundacji,
8) opiniowania wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji, pobieranego
z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie,
9) likwidacji Fundacji i przeznaczenia środków majątkowych posiadanych przez Fundację w momencie jej likwidacji.
§ 15
1. Rada Fundacji podejmuje uchwały większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich członków w sprawach dotyczących:
1) zmian w Statucie Fundacji,
2) zmian w składzie Rady Fundacji,
3) powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Fundacji,
4) powoływania i odwoływania pozostałych członków Zarządu,
5) likwidacji Fundacji i przeznaczenia środków majątkowych posiadanych przez Fundację w momencie jej likwidacji, zgodnie z § 31.
2. W sprawach niewymienionych w ust. 1 Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich członków.
3. W sprawach niewymienionych w ust. 1 w przypadku braku kworum, o którym mowa
w ust. 2 uchwały, dla których było zwołane posiedzenie Rady Fundacji, podejmie Prezydium Rady Fundacji.
§ 16
1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona trzyosobowe Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
2. Kadencja Prezydium Rady Fundacji trwa cztery lata.
3. Do zadań Prezydium Rady Fundacji należy:
1) reprezentowanie Rady Fundacji na zewnątrz,
2) podejmowanie uchwał pomiędzy posiedzeniami Rady Fundacji, o ile nie jest możliwe zwołanie posiedzenia Rady Fundacji w ustalonym w tym Statucie trybie, a niepodjęcie danej uchwały może spowodować opóźnienie lub zaniechanie realizacji zadań statutowych Fundacji bądź działanie na szkodę Fundacji,
3) bieżąca kontrola Zarządu Fundacji.
4. Uchwały Prezydium Rady Fundacji podejmowane są jednogłośnie.
5. Niezwłocznie po podjęciu uchwały Prezydium Rady Fundacji przekazuje jej treść pocztą elektroniczną wszystkim członkom Rady Fundacji.
§ 17
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Fundacji lub przez innego członka Prezydium Rady Fundacji:
1) z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Fundacji nienależących do Prezydium.
2) na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji lub na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu Fundacji.
3. Posiedzenie Rady Fundacji, zwoływane na wniosek osób wymienionych w ust. 2 punkt 2, powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż dwadzieścia dni od daty złożenia wniosku.
4. Przewodniczący Rady Fundacji ustala porządek dzienny i w porozumieniu z Prezesem Zarządu Fundacji określa termin i miejsce posiedzenia.
5. Przewodniczący Rady Fundacji zawiadamia członków Rady Fundacji o porządku dziennym, terminie i miejscu posiedzenia z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
6. Za stronę organizacyjną posiedzeń Rady Fundacji odpowiada Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji
§ 18
1. Zarząd Fundacji liczy od trzech do pięciu członków.
2. Członkiem Zarządu Fundacji może być osoba fizyczna, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Kadencja Zarządu Fundacji trwa trzy lata.
4. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu Fundacji.
5. Prezes Zarządu Fundacji ma prawo wskazać jednego lub dwóch członków Zarządu Fundacji, którzy będą pełnili funkcję Wiceprezesów Zarządu Fundacji.
6. Członkowie Zarządu Fundacji, w tym jego Prezes, mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji.
7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu Fundacji dokonano zmian w jego składzie, mandat nowo powołanego członka Zarządu Fundacji wygasa z końcem kadencji Zarządu.
§ 19
1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z mocy prawa:
1) w razie śmierci członka Zarządu,
2) w przypadku odwołania przez Radę Fundacji przed upływem kadencji,
3) gdy członek Zarządu nie spełnia wymogów określonych w § 18 ust. 2.
2. O przypadku ustania członkostwa Prezes Zarządu Fundacji lub Wiceprezes Zarządu Fundacji informuje Przewodniczącego Rady Fundacji.
§ 20
Członek Zarządu Fundacji, który w trakcie kadencji chce zrezygnować z udziału w pracach tego organu, składa do Przewodniczącego Rady Fundacji pisemne oświadczenie
w powyższym zakresie, wyznaczając termin swojej rezygnacji co najmniej 30 dni naprzód.
§ 21
1. Do zadań Zarządu Fundacji należy:
1) realizowanie celu statutowego Fundacji,
2) prowadzenie bieżącej działalności statutowej,
3) sporządzanie rocznych planów działalności Fundacji,
4) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz ogłaszanie ich i przekazywanie właściwym organom, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,
5) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem osób niepełnosprawnych oraz ich otoczeniem,
6) współpraca z instytucjami publicznymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, branżą IT oraz innymi podmiotami, o ile współpraca przyczyni
się do realizacji celu statutowego Fundacji,
7) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy również:
1) podejmowanie uchwał w sprawach wykraczających poza zakres zwykłego zarządu,
2) podejmowanie uchwały w sprawie utworzenia lub przystąpienia Fundacji do spółek, stowarzyszeń i ich związków,
3) podejmowanie decyzji w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej,
4) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
5) przyjmowanie regulaminów wewnętrznych Fundacji,
6) wnioskowanie do Rady Fundacji o przyjęcie zmian w Statucie Fundacji.
§ 22
1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Zarządu Fundacji podejmowane są większością 2/3 głosów, w obecności
co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji.
3. W przypadku równej liczby głosów, głos Prezesa Zarządu Fundacji jest decydujący.
4. O podjętej uchwale Prezes Zarządu Fundacji powiadamia Prezydium Rady Fundacji.
§ 23
1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji. Wysokość wynagrodzenia opiniuje Rada Fundacji.
2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z innego tytułu
niż określony w § 23 ust. 1.
§ 24
Wykreślony

IV. Oświadczenia woli i zaciąganie zobowiązań
§ 25
1. Oświadczenia woli, w tym w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań, składa dwóch następujących członków Zarządu Fundacji działających łącznie:
1) Prezes Zarządu Fundacji i Wiceprezes Zarządu Fundacji
lub
2) Prezes Zarządu Fundacji lub Wiceprezes Zarządu Fundacji oraz członek Zarządu upoważniony przez Prezesa Zarządu Fundacji lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji.
2. Zarząd może powoływać pełnomocników do dokonywania określonych
w pełnomocnictwie czynności prawnych oraz reprezentowania Fundacji przed sądami i organami administracyjnymi.
3. Zaciąganie zobowiązań, które przekraczają kwotę 30% sumy przychodów wykazanej w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym dotyczącym okresu poprzedzającego podjęcie decyzji, wymaga uchwały Zarządu Fundacji.

V. Majątek Fundacji
§ 26
1. Majątek Fundacji stanowi:
1) Fundusz założycielski, na który składają się wpłaty Fundatorów, dokonane
w czerwcu 1990 r. w wysokości 9 040 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć milionów czterdzieści tysięcy), co po denominacji z 1995 r. stanowi kwotę 904,00 zł (słownie złotych: dziewięćset cztery 00/100),
2) Środki finansowe, ruchomości (w szczególności sprzęt komputerowy i rehabilitacyjny), nieruchomości oraz prawa majątkowe i autorskie nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.
§ 27
1. Fundacja czerpie środki finansowe w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów i dotacji pochodzących od osób prawnych
i fizycznych oraz z wpłat osób fizycznych przekazujących Fundacji 1% swojego podatku,
2) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw, w tym odsetek bankowych z tytułu oprocentowania lokat i obligacji,
3) dochodów ze zbiórek publicznych, loterii, nawiązek sądowych,
4) dochodów z działalności gospodarczej.
2. Dochody pochodzące ze źródeł wymienionych w ust 1. przeznacza się na realizację statutowego celu Fundacji.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 28
1. Fundacja w celu pozyskania środków na realizację celu statutowego może obok nieodpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
1) Zysk z działalności gospodarczej przeznaczony jest na prowadzenie działalności statutowej nieodpłatnej, określonej w § 8 niniejszego Statutu.
2) Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji jest określony w załączniku
nr 1 do niniejszego statutu.
3) Fundacja może tworzyć i uczestniczyć w spółkach kapitałowych, przy czym zysk osiągany z tego tytułu może być przeznaczany wyłącznie na jej cele statutowe.

VI. Ograniczenia
§ 29
1. Statut Fundacji zabrania:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

VII. Zmiana Statutu
§ 30
1. Statut może zostać zmieniony przez Radę Fundacji w trybie opisanym w § 15 ust. 1 niniejszego Statutu.
2. Zmiany Statutu mogą dotyczyć również celu, dla realizacji którego Fundacja została ustanowiona i który został określony w akcie założycielskim.

VIII. Likwidacja Fundacji
§ 31
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu statutowego lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Wniosek o likwidację Fundacji stawia Zarząd Fundacji, a w przypadku jego braku Rada Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w trybie opisanym w § 15 ust. 1 niniejszego Statutu.
4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacji pozarządowych o zbliżonych celach statutowych.
5. Decyzja o tym, komu zostaną przekazane środki pozostałe po likwidacji Fundacji, należy do Rady Fundacji.

IX. Postanowienia końcowe
§ 32
Z chwilą wejścia w życie niniejszego Statutu zostaje rozwiązane Walne Zgromadzenie Fundatorów.