Statut Fundacji Aktywizacja

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Fundacja Aktywizacja, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Fundatorów aktem notarialnym w dniu 12 czerwca 1990 r. (pod nazwą Fundacja pomocy matematykom i informatykom niesprawnym ruchowo – Warszawa).
 2. Fundacja Aktywizacja w kontaktach międzynarodowych może posługiwać się nazwą w języku angielskim o brzmieniu: Foundation Activation

§ 2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

§ 3

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 6

Fundacja może tworzyć oddziały, filie, podmioty ekonomii społecznej oraz tworzyć i przystępować do organizacji lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

§ 7

Fundacja stosuje politykę zarządzania różnorodnością1.

Rozdział II

Cel Fundacji

§ 8

Celem działania Fundacji jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez: zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

§ 9

 1. Fundacja realizuje powyższy cel, podejmując w szczególności następujące działania:
   
  1. kształcenie i doskonalenie zawodowe, szczególnie w zakresie informatyki;
  2. organizację procesu aktywizacji zawodowej i społecznej;
  3. prowadzenie rzecznictwa i poradnictwa;
  4. pośrednictwo i monitoring pracy;
  5. opracowywanie narzędzi i metod służących poprawie sytuacji osób z niepełnosprawnościami;
  6. prowadzenie badań i analiz;
  7. tworzenie i prowadzenie portali i serwisów internetowych;
  8. współpracę z instytucjami publicznymi, samorządowymi i branżą IT oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji celu statutowego;
  9. współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
  10. świadczenie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności w zakresie informacyjnym, rehabilitacyjnym, zawodowym, organizacyjnym, psychologicznym i prawnym;
  11. świadczenie wsparcia socjalnego (pomocy społecznej) osobom określonym w § 8.

 2. Fundacja może przyznawać dotacje innym organizacjom i instytucjom, które działają w zakresie realizacji celu statutowego Fundacji.
 3. Wskazany cel oraz podejmowane działania są realizowane w formie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

Rozdział III

Władze Fundacji

§ 10

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji;
 2. Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§ 11

 1. Rada Fundacji liczy od trzech do dziewięciu osób. Jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym.
 2. Kadencja Rady Fundacji trwa cztery lata.

§ 12

W skład Rady Fundacji wchodzą:

 1. Fundatorzy: cztery osoby fizyczne i przedstawiciele dwóch osób prawnych, którzy:
 • pozostawali członkami Walnego Zgromadzenia Fundatorów w dniu 23 listopada 2012 r.;
 • pod koniec trwającej kadencji Rady Fundacji złożyli pisemne oświadczenie woli o chęci uczestnictwa w pracach Rady Fundacji kolejnej kadencji.
 1. Osoby fizyczne, inne niż wymienione w ust. 1, wybrane na kolejną kadencję przez członków Rady Fundacji kończącej się kadencji.

§ 13

 1. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 2. Członkiem Rady Fundacji, w tym przedstawicielem osoby prawnej, może być osoba fizyczna, która spełnia następujące kryteria:
  1. ukończyła lat 18 i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia,
  3. nie pełni funkcji członka Zarządu, ani nie pozostaje z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 1. Członek Rady Fundacji może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 2. Rada Fundacja może odwołać osobę wchodzącą w jej skład w razie:
  1. nieusprawiedliwionej nieobecności tej osoby na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Fundacji;
  2. uznania przez pozostałych członków Rady Fundacji, że osoba ta działa niezgodnie ze Statutem lub na niekorzyść Fundacji.

§ 14

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje, gdy członek Rady Fundacji:

  1. nie spełnia wymogów określonych w § 13 ust. 2,
  2. został odwołany z pełnienia funkcji członka Rady Fundacji przed upływem kadencji,
   lub w razie:
  3. śmierci członka Rady Fundacji,
  4. złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Fundacji.

§ 15

 1. Do zakresu działalności Rady Fundacji należy podejmowanie uchwał, w szczególności w sprawach dotyczących:
  1. zmian w Statucie Fundacji,
  2. zmian w składzie Rady Fundacji, w tym powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji,
  3. wyboru Prezydium Rady,
  4. powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Fundacji,
  5. powoływania i odwoływania na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji pozostałych członków Zarządu Fundacji,
  6. opiniowania i zatwierdzania rocznych planów działalności, sporządzonych przez Zarząd Fundacji,
  7. oceny i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych i rocznych sprawozdań
   z działalności, sporządzonych przez Zarząd Fundacji,
  8. ustalania wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji, pobieranego z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie,
  9. likwidacji Fundacji i przeznaczenia środków majątkowych posiadanych przez Fundację w momencie jej likwidacji.
 1. Dopuszcza się odbywanie posiedzeń w trybie on-line oraz podejmowanie uchwał drogą elektroniczną.
 2. Informacja o możliwości udziału w posiedzeniu Rady Fundacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej winna być wskazana w zawiadomieniu o zebraniu. Zawiadomienie takie winno jednocześnie zawierać dokładny opis sposobu uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu
 3. Posiedzenie Rady Fundacji prowadzone w trybie on-line winno odbywać się przy zachowaniu niżej wskazanych wymogów:
  1. transmisja obrad posiedzenie Rady winna odbywać się w czasie rzeczywistym
  2. posiedzenie winno zapewniać dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, aby każdy z Członków Rady winien mieć możliwość wypowiedzenia się w toku obrad
  3. każdy z Członków Rady ma prawo do oddania głosu w głosowaniach przed lub w toku posiedzenia osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

§ 16

 1. Rada Fundacji podejmuje uchwały większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich członków w sprawach dotyczących:
  1. zmian w Statucie Fundacji,
  2. zmian w składzie Rady Fundacji,
  3. powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Fundacji,
  4. powoływania i odwoływania pozostałych członków Zarządu,
  5. likwidacji Fundacji i przeznaczenia środków majątkowych posiadanych przez Fundację w momencie jej likwidacji, zgodnie z § 30.
 1. W sprawach niewymienionych w ust. 1 Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich członków.
 2. W sprawach niewymienionych w ust. 1 w przypadku braku kworum, o którym mowa w ust. 2, uchwały, dla których było zwołane posiedzenie Rady Fundacji, podejmie Prezydium Rady Fundacji.

§ 17

 1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona trzyosobowe Prezydium w składzie: Przewodniczący i dwóch Wiceprzewodniczących.
 2. Kadencja Prezydium Rady Fundacji trwa cztery lata.
 3. Do zadań Prezydium Rady Fundacji należy:
  1. reprezentowanie Rady Fundacji na zewnątrz,
  2. podejmowanie uchwał pomiędzy posiedzeniami Rady Fundacji, o ile nie jest możliwe zwołanie posiedzenia Rady Fundacji w ustalonym w tym Statucie trybie, a niepodjęcie danej uchwały może spowodować opóźnienie lub zaniechanie realizacji zadań statutowych Fundacji bądź działanie na szkodę Fundacji,
  3. bieżąca kontrola Zarządu Fundacji.
 1. Uchwały Prezydium Rady Fundacji podejmowane są jednogłośnie.
 2. Niezwłocznie po podjęciu uchwały Prezydium Rady Fundacji przekazuje jej treść pocztą elektroniczną wszystkim członkom Rady Fundacji.

§ 18

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Fundacji lub przez innego członka Prezydium Rady Fundacji:

  1. z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Fundacji nienależących do Prezydium.
  2. na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji lub na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu Fundacji.
 1. Posiedzenie Rady Fundacji, zwoływane na wniosek osób wymienionych w ust. 2 punkt 2, powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż dwadzieścia dni od daty złożenia wniosku.
 2. Przewodniczący Rady Fundacji ustala porządek dzienny i w porozumieniu z Prezesem Zarządu Fundacji określa termin i miejsce posiedzenia.
 3. Przewodniczący Rady Fundacji zawiadamia członków Rady Fundacji o porządku dziennym, terminie
  i miejscu posiedzenia z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
 4. Za stronę organizacyjną posiedzeń Rady Fundacji odpowiada Zarząd Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

§ 19

 1. Zarząd Fundacji liczy od trzech do pięciu członków.
 2. Członkiem Zarządu Fundacji może być osoba fizyczna, która:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 1. Kadencja Zarządu Fundacji trwa trzy lata.
 2. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu Fundacji.
 3. Prezes Zarządu Fundacji ma prawo wskazać jednego lub dwóch członków Zarządu Fundacji, którzy będą pełnić funkcję Wiceprezesów Zarządu Fundacji.
 4. Członkowie Zarządu Fundacji, w tym jego Prezes, mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji.
 5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu Fundacji dokonano zmian w jego składzie, mandat nowo powołanego członka Zarządu Fundacji wygasa z końcem kadencji Zarządu.

§ 20

 1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z mocy prawa w razie:
  1. śmierci członka Zarządu,
  2. odwołania członka Zarządu przez Radę Fundacji przed upływem kadencji,
   lub
  3. gdy członek Zarządu nie spełnia wymogów określonych w § 19 ust. 2.
 1. O przypadku ustania członkostwa Prezes Zarządu Fundacji lub Wiceprezes Zarządu Fundacji informuje Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 21

Członek Zarządu Fundacji, który w trakcie kadencji chce zrezygnować z udziału w pracach tego organu, składa do Przewodniczącego Rady Fundacji stosowne oświadczenie na piśmie, wyznaczając termin swojej rezygnacji co najmniej 30 dni naprzód.

§ 22

 1. Do zadań Zarządu Fundacji należy:
  1. realizowanie celu statutowego Fundacji,
  2. prowadzenie bieżącej działalności statutowej,
  3. sporządzanie rocznych planów działalności Fundacji,
  4. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz ogłaszanie ich i przekazywanie właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  5. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczeniem,
  6. współpraca z instytucjami publicznymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, branżą IT oraz innymi podmiotami, o ile współpraca może przyczynić się do realizacji celu statutowego Fundacji,
  7. ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń osób zatrudnionych w Fundacji.
 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy również:
  1. podejmowanie uchwał w sprawach wykraczających poza zakres zwykłego zarządu,
  2. podejmowanie uchwały w sprawie utworzenia lub przystąpienia Fundacji do spółek, stowarzyszeń i ich związków,
  3. podejmowanie decyzji w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej,
  4. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  5. przyjmowanie regulaminów wewnętrznych Fundacji,
  6. wnioskowanie do Rady Fundacji o przyjęcie zmian w Statucie Fundacji.

§ 23

 1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały Zarządu Fundacji podejmowane są większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji.
 3. W przypadku równej liczby głosów, głos Prezesa Zarządu Fundacji jest decydujący.
 4. O podjętej uchwale Prezes Zarządu Fundacji powiadamia Prezydium Rady Fundacji.

§ 24

 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji. Wysokość wynagrodzenia opiniuje Rada Fundacji.
 2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z innego tytułu niż określony
  w § 24 ust. 1.

Rozdział IV

Oświadczenia woli i zaciąganie zobowiązań

§ 25

 1. Oświadczenia woli, w tym w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań, składa dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do dokonywania określonych w pełnomocnictwie czynności prawnych oraz reprezentowania Fundacji przed sądami i organami administracyjnymi.
 3. Zaciąganie zobowiązań, które przekraczają kwotę 30% sumy przychodów wykazanej w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym dotyczącym okresu poprzedzającego podjęcie decyzji, wymaga uchwały Zarządu Fundacji.

Rozdział V

Majątek Fundacji

§ 26

Majątek Fundacji stanowi:

 1. fundusz założycielski, na który składają się wpłaty Fundatorów, dokonane w czerwcu 1990 r.
  w wysokości 9 040 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć milionów czterdzieści tysięcy), co po denominacji z 1995 r. stanowi kwotę 904,00 zł (słownie złotych: dziewięćset cztery 00/100),
 2. środki finansowe, ruchomości (w szczególności sprzęt komputerowy i rehabilitacyjny), nieruchomości oraz prawa majątkowe i autorskie nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

§ 27

 1. Fundacja czerpie środki finansowe w szczególności z:

  1. darowizn, spadków, zapisów i dotacji pochodzących od osób prawnych i fizycznych oraz z wpłat osób fizycznych przekazujących Fundacji 1% swojego podatku,
  2. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw, w tym odsetek bankowych z tytułu oprocentowania lokat i obligacji,
  3. dochodów ze zbiórek publicznych, loterii, nawiązek sądowych,
  4. dochodów z działalności gospodarczej.

 2. Dochody pochodzące ze źródeł wymienionych w ust 1. przeznacza się na realizację statutowego celu Fundacji.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 28

 1. Fundacja w celu pozyskania środków na realizację celu statutowego może obok nieodpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

  1. Zysk z działalności gospodarczej przeznaczony jest na prowadzenie działalności statutowej nieodpłatnej, określonej w § 9 niniejszego Statutu.
  2. Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji jest określony w załączniku nr 1 do niniejszego Statutu.
  3. Fundacja może tworzyć i uczestniczyć w spółkach kapitałowych, przy czym zysk osiągany z tego tytułu może być przeznaczany wyłącznie na jej cele statutowe.

 2. Fundacja realizując działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 przeznacza na jej prowadzenie środki majątkowe w kwocie nie mniejszej niż 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Rozdział VI

Ograniczenia

§ 29

Statut Fundacji zabrania:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub osób w niej zatrudnionych oraz osób, z którymi członkowie organów oraz osoby zatrudnione pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub osób w niej zatrudnionych oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub osób w niej zatrudnionych oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub osoby w niej zatrudnione oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VII

Zmiana Statutu

§ 30

 1. Statut może zostać zmieniony przez Radę Fundacji w trybie opisanym w § 17 ust. 1 niniejszego Statutu.
 2. Zmiany Statutu mogą dotyczyć również celu, dla realizacji którego Fundacja została ustanowiona i który został określony w akcie założycielskim.

Rozdział VIII

Likwidacja Fundacji

§ 31

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu statutowego lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Wniosek o likwidację Fundacji stawia Zarząd Fundacji, a w przypadku jego braku Rada Fundacji.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w trybie opisanym w § 17 ust. 1 niniejszego Statutu.
 4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacji pozarządowych o zbliżonych celach statutowych.
 5. Decyzja o tym, komu zostaną przekazane środki pozostałe po likwidacji Fundacji, należy do Rady Fundacji.

 

 

[1]Oficjalnie stosowane nazwy funkcji w organach Fundacji są zgodne z płcią osoby, która daną funkcję piastuje: Prezes/Prezeska, Wiceprezes/Wiceprezeska, Przewodniczący/Przewodnicząca, Wiceprzewodniczący/ Wiceprzewodnicząca, członek/członkini.
Dla zachowania przejrzystości treści Statutu nazwy funkcji zapisane są tylko w rodzaju męskim, który zgodnie z tradycyjnymi zasadami gramatyki jest formą „włączającą” lub „uniwersalną”.

Masz pytania na temat zatrudnienia albo znalezienia pracy?

Zadzwoń do nas, napisz do nas lub odwiedź nas w wybranym oddziale – odpowiemy na wszystkie dręczące Cię pytania.

Skontaktuj się z nami