Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji w latach 2022-2025.

Przemysław Żydok

Prezes Zarządu Fundacji Aktywizacja

Od ponad 20 lat zaangażowany w działania sektora pozarządowego. Obecnie Prezes Zarządu Fundacji Aktywizacja. Założyciel i koordynator eksperckiej grupy ON Inclusion 14-20, która przyczyniła się do włączenia zapisów Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w główny nurt programowania Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych perspektywy 2014-2020. Jeden z liderów ruchu Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami.

Reprezentuje Fundację Aktywizacja w organizacjach parasolowych i ciałach dialogu społecznego, m.in. zaangażowany w prace Komitetu Umowy Partnerstwa i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Członek Rady Dostępności przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Posiada wieloletnie doświadczenie w kreowaniu systemowych rozwiązań dotyczących aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami (m.in. modele kontraktowania usług rynku pracy, zatrudnienie wspomagane, model job craftingu) oraz partycypacyjnych metod tworzenia polityk publicznych.

Sylwia Daniłowska

Wiceprezeska Zarządu, Dyrektorka Pionu Badań i Rozwoju

Od 13 lat związana z tematyką polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rynku pracy i aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W 2016 r. jako pierwsza zdobyła na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych tytuł doktora w zakresie nauk o polityce publicznej. Obecnie Wiceprezeska Zarządu oraz Dyrektorka Pionu Badań i Rozwoju oraz p.o. Dyrektora Pionu Usług. Autorka artykułów oraz współautorka publikacji i książek w zakresie polityki społecznej.

Członkini zespołów roboczych przy Komitecie Monitorującym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Komitecie Monitorującym Program Polska Cyfrowa. Badaczka, ekspertka w obszarze nordyckiego modelu welfare state w Fundacji Naukowej Norden Centrum. Przedstawicielka Polski w Komitecie Zarządzającym COST Action CA18213: Rural NEET Youth Network.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami aktywizacyjnymi oraz badawczymi współfinansowanymi zarówno ze środków Unii Europejskiej, jak i środków krajowych, które zdobyła w pracy w trzech sektorach – publicznym, prywatnym i pozarządowym.

Pavlina Suchankova

Wiceprezeska Zarządu, Dyrektorka Pionu Finansów i Administracji

Od 25 lat działa na rzecz sektora organizacji pozarządowych działających m.in. w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, a także równego statusu kobiet w życiu publicznym oraz w rodzinie. Obecnie Wiceprezeska Zarządu Fundacji Aktywizacja oraz Dyrektorka Pionu Finansów i Administracji.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu działań lobbingowych oraz negocjacyjnych z przedstawicielami władz ustawodawczych i wykonawczych, kontrahentów i procesów restrukturyzacji organizacji pozarządowych. Od kilku lat skoncentrowana na zarządzaniu finansami organizacji, kierowaniu księgowością, kadrami, rozliczeniami dotacji oraz sprawami prawno-administracyjnymi Fundacji.

Zdobyła wiedzę i doświadczenie na temat zarządzania projektami, w tym zarządzania wszystkimi procesami realizacji portfolio kilkunastu projektów jednocześnie, sporządzania wniosków o dofinansowanie, współpracy z instytucjami wdrażającymi i zarządzającymi środkami europejskimi i krajowymi, wdrażania procedur realizacji oraz audytu wewnętrznego projektów.

Mateusz Kotnowski

Członek Zarządu, Dyrektor Agencji Zatrudnienia

Od 14 lat związany z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Obecnie Członek Zarządu Fundacji Aktywizacja oraz Dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja.

Tworzy strategie mające na celu optymalizację działań i zapewnienie odpowiedniej jakości usług świadczonych w Fundacji. Wspiera pracodawców w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych i szkoleniowych.

Aktywnie uczestniczy w ciałach dialogu społecznego, m.in. był zaangażowany w działania ds. opracowania Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Łodzi z NGO oraz zespołu opracowującego założenia polityki lokalowej dla NGO, a także brał udział w procesie tworzenia społecznego raportu alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Trener i pedagog z powołania. Ma na swoim koncie wiele przełamujących stereotypy akcji, takich jak obozy przetrwania czy pierwsze na świecie wyścigi samochodowe osób głuchoniewidomych.

Masz pytania na temat zatrudnienia albo znalezienia pracy?

Zadzwoń do nas, napisz do nas lub odwiedź nas w wybranym oddziale – odpowiemy na wszystkie dręczące Cię pytania.

Skontaktuj się z nami