Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji kwiecień 2018 – kwiecień 2021 (Kadencja Zarządu przedłużona w związku z SARS CoViD-19)
Przemysław Żydok

Przemysław Żydok

Prezes Zarządu Fundacji Aktywizacja

Od ponad 20 lat zaangażowany w działania sektora pozarządowego. Obecnie Prezes Zarządu Fundacji Aktywizacja. Założyciel i koordynator eksperckiej grupy ON Inclusion 14-20, która przyczyniła się do włączenia zapisów Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w główny nurt programowania Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych perspektywy 2014-2020. Jeden z liderów ruchu Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami.

Reprezentuje Fundację Aktywizacja w organizacjach parasolowych i ciałach dialogu społecznego, m.in. zaangażowany w prace Komitetu Umowy Partnerstwa i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Członek Rady Dostępności przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Posiada wieloletnie doświadczenie w kreowaniu systemowych rozwiązań dotyczących aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami (m.in. modele kontraktowania usług rynku pracy, zatrudnienie wspomagane, model job craftingu) oraz partycypacyjnych metod tworzenia polityk publicznych.

Sylwia Daniłowska

Sylwia Daniłowska

Wiceprezeska Zarządu, Dyrektorka Pionu Badań i Rozwoju

Od 13 lat związana z tematyką polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rynku pracy i aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W 2016 r. jako pierwsza zdobyła na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych tytuł doktora w zakresie nauk o polityce publicznej. Obecnie Wiceprezeska Zarządu oraz Dyrektorka Pionu Badań i Rozwoju. Autorka artykułów oraz współautorka publikacji i książek w zakresie polityki społecznej.

Członkini zespołów roboczych przy Komitecie Monitorującym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Komitecie Monitorującym Program Polska Cyfrowa. Ekspertka w obszarze nordyckiego modelu welfare state w Fundacji Naukowej Norden Centrum oraz stała współpracowniczka Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych i naukowych.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi zarówno ze środków Unii Europejskiej, jak i środków krajowych, które zdobyła w pracy w trzech sektorach – publicznym, prywatnym i pozarządowym.

Pavlina Suchankova

Pavlina Suchankova

Wiceprezeska Zarządu, Dyrektorka Pionu Finansów i Administracji

Od 25 lat działa na rzecz sektora organizacji pozarządowych działających m.in. w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, a także równego statusu kobiet w życiu publicznym oraz w rodzinie. Obecnie Wiceprezeska Zarządu Fundacji Aktywizacja oraz Dyrektorka Pionu Finansów i Administracji.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu działań lobbingowych oraz negocjacyjnych z przedstawicielami władz ustawodawczych i wykonawczych, kontrahentów i procesów restrukturyzacji organizacji pozarządowych. Od kilku lat skoncentrowana na zarządzaniu finansami organizacji, kierowaniu księgowością, kadrami, rozliczeniami dotacji oraz sprawami prawno-administracyjnymi Fundacji.

Zdobyła wiedzę i doświadczenie na temat zarządzania projektami, w tym zarządzania wszystkimi procesami realizacji portfolio kilkunastu projektów jednocześnie, sporządzania wniosków o dofinansowanie, współpracy z instytucjami wdrażającymi i zarządzającymi środkami europejskimi i krajowymi, wdrażania procedur realizacji oraz audytu wewnętrznego projektów.

Dariusz Gosk

Dariusz Gosk

Członek Zarządu, Dyrektor Agencji Zatrudnienia

Posiada 12-letnie doświadczenie w bezpośredniej pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się aktywizacją osób z niepełnosprawnością. Obecnie Członek Zarządu Fundacji Aktywizacja oraz Dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja. Autor publikacji i artykułów dotyczących rynku pracy.

Wspiera pracodawców w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych i wdrażania systemów zatrudnienia. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla pracowników działów HR, kadry menadżerskiej z obszaru niepełnosprawności i zarządzania różnorodnością.

Współpracuje z zagranicznymi organizacjami w obszarze wymiany doświadczeń i transferu rozwiązań z zakresu rynku pracy.