Czy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą się rejestrować w urzędzie pracy?

Każda osoba niepełnosprawna ma prawo do zarejestrowania się w urzędzie pracy. Nabywa ona wtedy status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy:
bezrobotny – to osoba, która posiada ustaloną niepełnosprawność, jednak nie jest uprawniona m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego lub renty rodzinnej.
poszukujący pracy – to osoba, która oprócz ustalonej niepełnosprawności jest uprawniona m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego lub renty rodzinnej.

Osoba niepełnosprawna posiadająca status „bezrobotnego” może skorzystać ze wszystkich usług urzędu pracy i instrumentów przewidzianych dla osoby bezrobotnej jeśli:
jest zdolna do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy (czyli co najmniej na pół etatu),
ukończyła 18. roku życia, ale nie przekroczyła 60. roku życia w przypadku kobiet i 65. roku życia w przypadku mężczyzn,
jest niezatrudniona i niewykonuje innej pracy zarobkowej,
nie uczy się w szkole w trybie dziennym.

Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z następujących usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji:
szkoleń,
stażu,
prac interwencyjnch,
przygotowania zawodowego dorosłych,
badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o promocji,
zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 ustawy o promocji,
finansowania kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o promocji,
studiów podyplomowych,
szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową,
bonu na zasiedlenie,
bonu szkoleniowego,
bonu stażowego.

Dla osób z niepełnosprawnościami posiadających status „poszukującej pracy”, a nie pozostających w zatrudnieniu, przewidziane są usługi urzędu pracy i instrumenty finansowane ze środków PFRON.

Ważną informacją jest to, że osoba poszukująca pracy może być też zarejestrowana jako osoba zatrudniona, która zgłasza chęć podjęcia innej pracy, pracy dodatkowej lub w wyższym wymiarze czasu pracy. W tym przypadku jednak można korzystać tylko z usług pośrednictwa pracy oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami