Dlaczego warto zatrudnić osoby z niepełnosprawnościami?

Jakie mogą być korzyści z zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością?

a) Szansa na przełamanie barier rozwojowych w firmie

Dzięki włączeniu OzN do naszej firmy zyskujemy wartościową perspektywę, która może pomóc nam wypracować rozwiązania wspierające jakość i rozwój procesów biznesowych funkcjonujących w firmie, weryfikować te już istniejące oraz stymulować nowatorskie, niestandardowe pomysły. Firmy, które budują różnorodne zespoły, potrafią efektywnie odpowiadać na wyzwania rynku pracy i potrzeby swoich klientów.

b) Wizerunek pracodawcy otwartego na różnorodność

To również doskonała przestrzeń do działań z zakresu CSR i employer brandingu, prowadzących do licznych pozytywnych zmian i usprawnień w firmie. Zmiany te dotyczą zarówno funkcjonowania pracowników wewnątrz organizacji, jak i klientów, interesariuszy oraz partnerów biznesowych poprzez podniesienie jakości oferowanych usług i komunikacji, wzbogaconych o wrażliwość na potrzeby OzN i aspekt dostępności.

c) Optymalizacja kosztów zatrudnienia

Możliwość uzyskania cyklicznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników z niepełnosprawnością oraz inwestycji związanych z przystosowaniem i adaptacją miejsca pracy.

d) Korzyści finansowe – zwolnienie z wpłat na PFRON

Każdy pracodawca zatrudniający powyżej 25 osób (w przeliczeniu na cały etat) i nieosiągający 6% wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, zobowiązany jest do uiszczania comiesięcznych, obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Kwota do przekazania na PFRON to iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem, zapewniającym uzyskanie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w wysokości 6% albo 2%, a rzeczywistym ich zatrudnieniem.

2% dotyczy publicznych i niepublicznych uczelni, publicznych i niepublicznych szkół, publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, placówek resocjalizacyjnych, publicznych i niepublicznych żłobków, a także klubów dziecięcych. U tych podmiotów wskaźnik oblicza się jako sumę wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i podwojonego wskaźnika dzieci, wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy będących osobami z niepełnosprawnością i uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania.

Pracodawca zatrudniający 100 osób, aby osiągnąć 6% wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, powinien zatrudnić 6 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).

Jeśli nie osiąga danego wskaźnika, każdego miesiąca musi wpłacić na PFRON kwotę w wysokości:
40, 65% x 6 235,22 zł (przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2022 r.) x 6 etatów = 15 207,70 zł

Suma wpłat/ ponoszonych kosztów w ciągu roku = 182 492,40 zł

 

Tabela z Wyliczeniami obowiązkowych wpłat na PEFRON dla pracodawców, którzy nie zatrudniają osób z niepełnosprawnością
Ilość etatów u pracodawcy100
Ilość etatów zajmowanych przez osoby z niepełnosprawnością0
Kwota przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia ogłoszonego w poprzednim miesiącu (obowiązuje 3)Dotyczy okresu 1.06–31.08.2022
6 235,22 zł*Kwartał nienaruszalny – zaczyna się w miesiącu następnym po ogłoszeniu przez GUS przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia
Wysokość obowiązkowej wpłaty na PEFRON OBLICZ miesięcznie15 207,70 zł
Wysokość obowiązkowej wpłaty na PEFRON OBLICZ rocznie182 492,42 zł
Ilość etatów dla osób niepełnosprawnych zwalniająca od wpłat6
Ilość brakujących etatów dla osób niepełnosprawnych6
Oszczędność na PEFRON miesięcznie7 603,85 zł

 

Zatrudniając osoby doświadczające szczególnych trudności na rynku pracy wliczają się do wskaźnika zatrudnienia dwa lub trzy razy w zależności od tego, czy ich orzeczenie o niepełnosprawności ustala stopień niepełnosprawności na znaczny lub umiarkowany.

Schorzenia szczególne:

 • choroba Parkinsona;
 • stwardnienie rozsiane;
 • paraplegia, tetraplegia, hemiplegia;
 • znaczne upośledzenia widzenia (ślepota) oraz niedowidzenie;
 • głuchota i głuchoniemota;
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz choroba AIDS;
 • epilepsja;
 • przewlekłe choroby psychiczne;
 • upośledzenie umysłowe;
 • miastenia;
 • późne powikłania cukrzycy.

PRZYKŁAD 1

Pracodawca zatrudnia osobę z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i ze schorzeniem szczególnym*.
Przeciętne wynagrodzenie za czerwiec 2022, lipiec 2022 i sierpień 2022 to 6 235,22 zł (źródło Monitor Polski z 11.05.2022 r. – poz. 469).

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto. Zakładamy, że pracownik (osoba z niepełnosprawnością) za swoją pracę otrzymuje właśnie taką pensję, co daje łączny koszt pracodawcy 
3 626,46 zł.

(3 x 6 235,22 zł x 0,4065 – 3 626,46 zł) x 12 = 47 728, 69 zł

47 728, 69 zł to wartość w ujęciu rocznym, która pozostaje w przedsiębiorstwie z tytułu zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i ze schorzeniem szczególnym (po odjęciu wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia).

 

Tabela z Wyliczeniami obowiązkowych wpłat na PEFRON dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością
Ilość etatów u pracodawcy100
Ilość etatów zajmowanych przez osoby z niepełnosprawnością3
Kwota przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia ogłoszonego w poprzednim miesiącu (obowiązuje 3)Dotyczy okresu 1.06–31.08.2022
6 235,22 zł*Kwartał nienaruszalny – zaczyna się w miesiącu następnym po ogłoszeniu przez GUS przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia
Wysokość obowiązkowej wpłaty na PEFRON OBLICZ miesięcznie7 603,85 zł
Wysokość obowiązkowej wpłaty na PEFRON OBLICZ rocznie91 246,21 zł
Ilość etatów dla osób niepełnosprawnych zwalniająca od wpłat6
Ilość brakujących etatów dla osób niepełnosprawnych3
Koszt wynagrodzenia miesięcznie7 603,85 zł
Oszczędność netto na miesiąc3 977,39 zł
Oszczędność netto na rok47 728,69 zł

 

PRZYKŁAD 2

Pracodawca zatrudnia osobę z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i ze schorzeniem szczególnym*.
Przeciętne wynagrodzenie za czerwiec 2022, lipiec 2022 i sierpień 2022 to 6 235,22 zł (źródło Monitor Polski z 11.05.2022 r. – poz. 469).

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto. Zakładamy, że pracownik (osoba z niepełnosprawnością) za swoją pracę otrzymuję właśnie taką pensję, co daje łączny koszt pracodawcy 
3 626,46 zł.

(2 x 6 235,22 zł x 0,4065 – 3 626,46 zł) x 12 = 17 313,29 zł

17 313,29 zł to wartość w ujęciu rocznym, która pozostaje w przedsiębiorstwie z tytułu zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i ze schorzeniem szczególnym (po odjęciu wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia).

 

Tabela z Wyliczeniami obowiązkowych wpłat na PEFRON dla pracodawców, którzy nie zatrudniają osób z niepełnosprawnością
Ilość etatów u pracodawcy100
Ilość etatów zajmowanych przez osoby z niepełnosprawnością0
Kwota przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia ogłoszonego w poprzednim miesiącu (obowiązuje 3)Dotyczy okresu 1.06–31.08.2022
6 235,22 zł*Kwartał nienaruszalny – zaczyna się w miesiącu następnym po ogłoszeniu przez GUS przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia
Wysokość obowiązkowej wpłaty na PEFRON OBLICZ miesięcznie15 207,70 zł
Wysokość obowiązkowej wpłaty na PEFRON OBLICZ rocznie182 492,42 zł
Ilość etatów dla osób niepełnosprawnych zwalniająca od wpłat6
Ilość brakujących etatów dla osób niepełnosprawnych6
Oszczędność na PEFRON miesięcznie5 069,23 zł

 

Tabela z Wyliczeniami obowiązkowych wpłat na PEFRON dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością
Ilość etatów u pracodawcy100
Ilość etatów zajmowanych przez osoby z niepełnosprawnością2
Kwota przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia ogłoszonego w poprzednim miesiącu (obowiązuje 3)Dotyczy okresu 1.06–31.08.2022
6 235,22 zł*Kwartał nienaruszalny – zaczyna się w miesiącu następnym po ogłoszeniu przez GUS przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia
Wysokość obowiązkowej wpłaty na PEFRON OBLICZ miesięcznie10 138,47 zł
Wysokość obowiązkowej wpłaty na PEFRON OBLICZ rocznie121 661,61 zł
Ilość etatów dla osób niepełnosprawnych zwalniająca od wpłat6
Ilość brakujących etatów dla osób niepełnosprawnych4
Koszt wynagrodzenia miesięcznie3 626,46 zł
Oszczędność netto na miesiąc1 442,77 zł
Oszczędność netto na rok17 313,29 zł

 

Podmioty zwolnione z wpłat na PFRON

Z wpłat z powodu niezatrudniania wyznaczonego % osób z niepełnosprawnością zwolnione są niedziałające w celu osiągnięcia zysku:

 • domy pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 • hospicja w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze;
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób z niepełnosprawnością, edukacja osób z niepełnosprawnościami lub opieka nad osobami z niepełnosprawnościami;
 • placówki dyplomatyczne, urzędy konsularne, przedstawicielstwa i misje zagraniczne;
 • podmioty osiągające wskaźnik zatrudnienia 6%.

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami