Jaka jest kwota dofinansowania, którą można uzyskać z tytułu zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością?

Od 1 kwietnia 2020 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością (bez względu na status pracodawcy) wynosi:

  • 1 950 zł – na osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  • 1 200 zł – na osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • 450 zł – na osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwoty, o których mowa powyżej, w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o:

  • 1 200 zł w przypadku osób z niepełnosprawnościami zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 3150 zł);
  • 900 zł w przypadku osób z niepełnosprawnościami zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 2100 zł);
  • 600 zł w przypadku osób z niepełnosprawnościami zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 1050 zł).

PFRON wypłaca miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu pracownika/ pracowniczki. Kwoty dofinansowania podane powyżej są kwotami maksymalnego dofinansowania, jakie można otrzymać na OzN zatrudnioną na pełen etat. W przypadku, gdy pracownik/ pracowniczka zatrudnieni są na część etatu, kwoty te należy przeliczyć proporcjonalnie do części etatu, jaką pracownik/ pracowniczka przepracowali w danym miesiącu.

Dofinansowanie nie przysługuje na pracowników z umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury.

Źródło:
Wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 426, ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1)

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami