Praca na start

Okres realizacji: 01.01.2023 r. – 30.09.2024 r.

Cel i opis projektu

Celem projektu  jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami posiadających wykształcenie wyższe (absolwenci do 60mcy po otrzymaniu dyplomu/absolutorium) lub realizujące ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej, wprowadzenie na rynek pracy min. 30% z nich oraz wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia. Wsparciem będą mogły zostać objęte osoby z całej Polski.

Uczestnicy mogą skorzystać z kompleksowej i zindywidualizowanej oferty wspierającej ich w wejściu na rynek pracy poprzez przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.

Ścieżka wsparcia określana jest na podstawie stworzonego we współpracy doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania. Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne wsparcie podnoszące nie tylko kompetencje zawodowe, ale także umiejętności społeczne.

Projekt prowadzony jest we wszystkich 7 Oddziałach Fundacji Aktywizacja.

Oferowane formy wsparcia, z których mogą skorzystać uczestnicy to:

  • Konsultacje indywidualne (doradca zawodowy, psycholog, prawnik);
  • Warsztaty Umiejętności Zawodowych i Społecznych;
  • Szkolenia zewnętrzne zawodowe;
  • Staże zawodowe;
  • Job crafting
  • Specjalista ds. rynku pracy;

Projekt obejmuje dwa okresy realizacji. 

W I okresie 1.01.2023 – 30.09.2023 wsparcie otrzyma 40 osób z niepełnosprawnościami.

Projekt jest współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Plakat Fundusz celowy

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami