Włącz się

 

 

Okres realizacji : 01.01.2024 r. – 01.12.2024 r.

Cel i opis projektu

Projekt ma na celu wprowadzenie osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy, poprzez:

  • Świadczenie usług pośrednictwa pracy;
  • Zwiększanie świadomości pracodawców i promocję zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami;
  • Wspieranie i podnoszenie kwalifikacji osób z niepełnosprawnościami niezbędnych w wejściu na rynek pracy oraz utrzymaniu zatrudnienia;
  • Nawiązywanie współpracy i wymianę dobrych praktyk między organizacjami zaangażowanymi społecznie.

Program „Włącz się” realizowany wspólnie z hiszpańską Fundacją „la Caixa”, opiera się na innowacyjnej koncepcji współpracy między firmami społecznie zaangażowanymi, a organizacjami pozarządowymi, których beneficjentami są osoby z grup defaworyzowanych. Współpracujemy z siecią organizacji społecznych, które przystąpiły do programu, biorąc czynny udział w procesie integracji osób, mających trudności z dostępem do rynku pracy. Poprzez program „Włącz się” oferowane są zintegrowane, bezpłatne usługi na rzecz firm gotowych zapewnić miejsca pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Firma otrzymuje  wsparcie w całym procesie integracji: dobieramy kandydatów odpowiadających potrzebom firmy, projektujemy i wdrażamy indywidualne programy integracji, pomagamy osobom z niepełnosprawnościami w procesie adaptacji. Dzięki takiej formie wsparcia  firmy mają możliwość włączenia w swoje szeregi osób pochodzących z grup wykluczonych społecznie i ekonomicznie. Działania te mają wpływ na poprawę warunków życia całego społeczeństwa oraz na budowanie  pozytywnego wizerunku samej firmy.

Działania obejmują:

  • Kontakt z osobami z niepełnosprawnościami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia;
  • Pozyskiwaniem ofert pracy dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
  • Prowadzenie szkoleń i spotkań informacyjnych wśród pracodawców;
  • Monitoring i wizytacja firm zatrudniających.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Fundacji la Caixa (FUNDACIÓN CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA).

Logo Incorpora

Logo Caixa Foundation LCF

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami