Okres realizacji: 01.04.2021 r. – 31.03.2024 r.

Cel i opis projektu

Projekt ma na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia, wprowadzenie na rynek pracy oraz wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia grupy osób z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej ( osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego), zamieszkałych na terenie całej Polski.

Uczestnicy mogą skorzystać z kompleksowej i zindywidualizowanej oferty wspierającej ich w wejściu lub powrocie na rynek pracy poprzez przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.

Ścieżka wsparcia określana jest na podstawie stworzonego przez doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania. Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne wsparcie podnoszące nie tylko kompetencje zawodowe, ale także umiejętności społeczne.

Projekt prowadzony jest we wszystkich 7 Oddziałach Fundacji Aktywizacja.

Oferowane formy wsparcia, z których mogą skorzystać uczestnicy to:  

 1. Konsultacje indywidualne. (m.in. z doradca zawodowy, psycholog, psychoterapeuta, prawnik, );
 2. Job Crafting;
 3. Szkolenia e-learningowe;
 4. Staże/praktyki zawodowe;
 5. Warsztaty Umiejętności Społecznych i Zawodowych;
 6. Warsztaty z zarządzania finansami;
 7. Szkolenia zawodowe wewnętrzne;
 8. Aktywne metody poszukiwania pracy przy wykorzystaniu technologii IT;
 9. Warsztaty adaptacyjne (z pracodawcą, ukierunkowanie na przygotowanie pracodawcy/zespołu pracodawcy na wejście do nich pracownika
  z niepełnosprawnością);

Projekt obejmuje trzy roczne okresy realizacji. W okresie 01.04.2021 r.-31.03.2022 r. wsparcie otrzyma 910 osób z niepełnosprawnościami.

Na 30.09.2021 wsparcie otrzymało już 465 osób.

Projekt jest współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Harmonogram projektu do pobrania:

harmonogram 2021/2022

Plakat fundusz celowy