Okres realizacji: 01.04.2022 r. – 31.03.2025 r.

Cel i opis projektu

Projekt ma na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia, wprowadzenie na rynek pracy oraz wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia grupy osób z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej (osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego), zamieszkałych na terenie całej Polski.

Uczestnicy mogą skorzystać z kompleksowej i zindywidualizowanej oferty wspierającej ich w wejściu lub powrocie na rynek pracy poprzez przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.

Ścieżka wsparcia określana jest na podstawie stworzonego we współpracy z job crafterem oraz doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania. Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne wsparcie podnoszące nie tylko kompetencje zawodowe, ale także umiejętności społeczne.

Projekt prowadzony jest we wszystkich 7 Oddziałach Fundacji Aktywizacja.

Oferowane formy wsparcia, z których mogą skorzystać uczestnicy to:  

  1. Konsultacje indywidualne (doradca zawodowy, psycholog, psychoterapeuta, prawnik);
  2. Warsztaty Umiejętności Zawodowych i Społecznych;
  3. Warsztaty z zarządzania finansami;
  4. Szkolenia e-learningowe;
  5. Szkolenia zewnętrzne zawodowe;
  6. Staże zawodowe;
  7. Job crafting
  8. Specjalista ds. rynku pracy;

Projekt obejmuje trzy roczne okresy realizacji. 

W I okresie 1.04.2022 – 31.03.2023 wsparcie otrzyma 840 osób z niepełnosprawnościami.

Projekt jest współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Plakat fundusz celowy