Fundacja Aktywizacja we współpracy z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym rozpoczyna realizację nowego projektu „On Inclusion – zintegrowani – świadomi – aktywni”. Celem inicjatywy jest popularyzacja rozwiązań zawartych w dokumencie „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”, opracowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wspólnie ze stroną pozarządową.

Obecnie wchodzimy w nowy okres programowania, a co za tym idzie wydatkowania środków unijnych. Przygotowane przez Ministerstwo Wytyczne to całkowicie nowe podejście do kwestii niepełnosprawności oraz milowy krok w działaniach wdrażających ogłoszoną w 2012 r. Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Wiele tematów, takich jak dostępność, czy racjonalne usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami, to nowość we wdrażaniu Funduszy Unijnych. Dlatego wsparcie tego procesu oraz monitoring pozwalający zdiagnozować i skorygować ewentualne uchybienia we wdrażaniu, są niezwykle istotnymi działaniami w najbliższych latach.

W związku z tym Fundacja Aktywizacja i Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym realizują projekt, w którym osoby z niepełnosprawnością, pracownicy Instytucji Zarządzających Systemem Wdrażania Funduszy Unijnych oraz członkowie Komitetów Monitorujących otrzymają wsparcie w rozumieniu nowego podejścia, a co za tym idzie w zakresie programowania i realizacji działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Realizatorzy projektu dzięki monitoringowi wdrażania Wytycznych, chcą współtworzyć efektywne polityki publiczne na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. W tym celu podejmą szereg działań: działania rzecznicze, edukację i doradztwo, opracują ekspertyzy i opinie w przedmiotowej kwestii, zorganizują spotkania dla pracowników Instytucji Zarządzających Systemem Wdrażania Funduszy Unijnych, członków Komitetów Monitorujących i osób z niepełnosprawnościami.

Inicjatywa realizowana jest na terenie całego kraju poprzez Oddziały Fundacji Aktywizacja oraz Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym.

Projekt „On Inclusion – zintegrowani – świadomi – aktywni” jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.