Fundacja apeluje do PFRON o zmianę zasad realizacji projektów w sytuacji zagrożenia epidemicznego

W ślad za komunikatem, który pojawił się na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w którym PFRON w sytuacji zagrożenia epidemicznego deklaruje wsparcie realizatorów projektów Fundacja wystąpiła z apelem o wprowadzenie zmian w realizacji zadań zlecanych oraz programu Praca-Integracja.

POSTULATY DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECANYCH

  1. Rozliczenie pracy specjalistów zatrudnionych w projekcie, którzy ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie mogą udzielać pełnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami.
  2. Zrezygnowania z obligatoryjnego podpisywania dokumentów (wymagającego wychodzenia z domu) przez osoby z niepełnosprawnościami na czas zagrożenia epidemiologicznego.
  3. Niewyciąganie przez PFRON konsekwencji finansowych z powodu niezrealizowania niektórych wskaźników, gdy problemy z realizacją jednoznacznie wynikają z zagrożenia epidemiologicznego.
  4. Wydłużenie terminu składania sprawozdań projektów kończących się w marcu br.
  5. Wydłużenia terminu, w którym mogą być opłacone wydatki projektowe.

POSTULAT DOTYCZĄCY PROGRAMU PRACA-INTEGRACJA

  1. Przedłużenie realizacji pilotażowego etapu programu Praca-Integracja o kwartał, czyli do 31.03.2021 r. (bez zwiększania alokacji na program).

Zachęcamy inne organizacje do podobnych działań i wsparcia apelu tak aby jak najsprawniej i z najmniejszym uszczerbkiem dla osób z niepełnosprawnościami realizować usługi.

SZCZEGÓŁOWA TREŚĆ APELU I UZASADNIENIE POSTULATÓW:

W odpowiedzi na zaistniałą w kraju sytuację oraz ogłoszony w dniu 13 marca 2020 r. stan zagrożenia epidemiologicznego, informujemy, że Fundacja Aktywizacja w trosce o bezpieczeństwo uczestników poszczególnych projektów oraz zatrudnionych pracowników, zmuszona jest zawiesić do odwołania wsparcie grupowe oraz wsparcie indywidualne wymagające osobistego stawienia się beneficjenta na spotkaniu z personelem danego projektu. Pod względem projektowym jest to dla nas sytuacja wyjątkowo trudna, zważając na to, iż obecne okresy realizacji projektów zadań zlecanych są na ostatnim etapie realizacji, który planowo ma się zakończyć w dniu 31 marca 2020 r. Jest to zwykle okres zintensyfikowanego wsparcia, które doprowadzić ma ostatnie grupy beneficjentów do oczekiwanego zatrudnienia.

W tym trudnym, zarówno dla realizacji projektów, jak i dla całego społeczeństwa, okresie, dziękujemy za okazaną w komunikacie z dnia 11 marca br. solidarność i wdrożenie złagodzeń dotyczących realizacji projektów i programów dofinansowanych z PFRON.

W naszej opinii, opartej na publikowanych prognozach dotyczących rozprzestrzeniania się koronowirusa oraz wdrażanych obostrzeń w życiu obywateli, zagrożona może być jednak nie tylko realizacja obecnych okresów projektowych, ale też nowych, które rozpoczną się z dniem 1 kwietnia 2020 r., czyli za nieco ponad dwa tygodnie. Projekty te jak najbardziej mogą i powinny rozpocząć się w przewidzianym terminie bazując na konsultacjach zdalnych dla tzw. „beneficjentów przechodzących” (grupa osób z niepełnosprawnościami z poprzedniego etapu projektu, która może być wspierana w kolejnym etapie). Biorąc pod uwagę ich bezpieczeństwo, bezpieczeństwo kadry projektu, a także bezpieczeństwo finansowe organizacji pozarządowych zwracamy się z prośbą o czasowe odstąpienie od stosowania następujących zasad zarówno w projektach obecnie realizowanych, jak i projektach realizowanych w kolejnym okresie:

POSTULATY DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECANYCH

1) Dot. rozliczenie pracy specjalistów zatrudnionych w projekcie, którzy ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie mogą udzielać pełnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami

Zapis w Załączniku nr 1 do zasad wspierania realizacji zadań pkt. VII, ust. 3, podpunkt 4), mówiący, że łączna liczba godzin pracy personelu merytorycznego zaplanowana w budżecie projektu może być większa od łącznej liczby godzin wsparcia wynikającej z części B wniosku, jednakże nie więcej niż o 30%,
z zastrzeżeniem, iż w przypadku poszczególnych specjalistów ww. nadwyżka godzin może zostać wygenerowana wyłącznie w tych okresach, w których zaplanowana została (zgodnie z wnioskiem) realizacja prowadzonych przez tych specjalistów form wsparcia.

Uzasadnienie: W chwili obecnej (ograniczenie wsparcia do tych form, które mogą być udzielane zdalnie) specjaliści zatrudnieni w poszczególnych projektach nie będą w stanie udzielać wsparcia na wskazanym poziomie, w skali całego okresu realizacji projektu może wygenerować to nadwyżkę przekraczającą dopuszczalne 30%. Nie mamy możliwości zawieszenia zatrudnienia danych osób (byłoby to wręcz nieetyczne i łamało by zasadę solidarności społecznej – tak ważną w chwilach „próby”) czy przekierowania ich do pracy przy innych działaniach, a zgodnie z zawartymi oddelegowaniami stanowią oni/one personel projektu, za pracę którego należne jest odpowiednie wynagrodzenie wypłacane terminowo zgodnie z Kodeksem Pracy.

2) Dot. zrezygnowania z obligatoryjnego podpisywania dokumentów (wymagającego wychodzenia z domu) przez osoby z niepełnosprawnościami na czas zagrożenia epidemiologicznego

Zapis w umowach o dofinansowanie, §7, ust. 5, mówiący o tym, że Zleceniobiorca zobowiązany jest
do uzyskania od każdego beneficjenta ostatecznego projektu (nie rzadziej niż raz w miesiącu) poświadczenia korzystania ze wsparcia w ramach projektu (podpis na liście obecności dotyczącej formy wsparcia z której korzysta beneficjent).

Uzasadnienie: W obecnej sytuacji osobiste stawiennictwo beneficjenta może w konsekwencji powodować zagrożenie zdrowia i życia zarówno dla niego samego, jak i personelu projektu. Brak jego stacjonarnej obecności i spotkania bezpośredniego z personelem projektu jest obiektywnie niemożliwy i nie powinien rodzić konsekwencji w postaci utraty statusu uczestnika projektu i jego przerwania udziału w projekcie i ewentualnej niekwalifikowalności wydatków związanych ze wsparciem udzielanym tym osobom w tym wyjątkowym okresie.

3) Dot. nie wyciągania konsekwencji finansowych z powodu niezrealizowania niektórych wskaźników, gdy problemy z realizacją jednoznacznie wynikają z zagrożenia epidemiologicznego

Zapis w umowach o dofinansowanie, §6, ust. 3, mówiący o tym, że nieuzyskanie planowanych wartości wskaźników produktu i/lub rezultatu w całym okresie realizacji projektu może stanowić podstawę do podjęcia przez PFRON decyzji o wyłączeniu Zleceniobiorcy z uczestnictwa w kolejnych ogłaszanych przez PFRON konkursach (w ramach kierunku pomocy). Nieuzyskanie planowanych wartości wskaźników produktu i/lub rezultatu w jednym z okresów finansowania umowy wieloletniej może stanowić podstawę do podjęcia przez PFRON decyzji o rozwiązaniu umowy na następne okresy finansowania.

Uzasadnienie: Prosimy o potwierdzenie odstąpienia od zapisów w punkcie dotyczącym osiągnięcia wskaźnika produktu (a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – także rezultatu), który w obecnej chwili jest zagrożony, ze względu na konieczność odwołania większości form wsparcia, w szczególności form grupowych. Na ten moment ciężko jest oszacować ostatecznie możliwy do wypracowania wskaźnik produktu, jednak w chwili obecnej we współpracy z personelem projektu tworzymy plany wsparcia zdalnego. Specjaliści są w stałym kontakcie z beneficjentami i przesyłają im propozycje rozwoju z wykorzystaniem źródeł internetowych oraz prowadzą konsultacje za pomocą tych samych środków technicznych. Ze względu na ograniczenie możliwości zapewnienia porównywalnej liczby godzin wsparcia w formie zdalnej w stosunku do tej, która byłaby możliwa w formie stacjonarnej, staramy się zapewnić jak najwyższą jego jakość (z wykorzystaniem bogatych zasobów dostępnych w internecie) oraz pogłębiać wymiar motywacyjny i umiejętność samokształcenia stanowiącą jeden z filarów metody job craftingu.

4) Dot. wydłużenia terminu składania sprawozdań projektów kończących się w marcu br.

Zapis w umowach o dofinansowanie, §5, ust. 1, podpunkt 2 mówiący, że rozliczenie przekazanych przez PFRON transz dofinansowania nastąpi po dostarczeniu przez Zleceniobiorcę sprawozdania z realizacji projektu. Sprawozdanie należy sporządzić, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy. Sprawozdanie należy przesłać na adres PFRON w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji projektu / w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu dofinansowania projektu (wskazanego w § 3 ust. 1), tj. w terminie do dnia 30.04.2020 roku – w przypadku drugiej transzy dofinansowania.

Uzasadnienie: W chwili obecnej trudno jest przewidzieć, jakie obostrzenia zostaną wprowadzone
w codziennym funkcjonowaniu zarówno zakładów pracy, jak i każdego z obywateli. Szczyt epidemii przewidywany jest na koniec kwietnia, czyli dokładnie na termin wyznaczony do złożenia sprawozdania. Sytuacja oczywiście może dynamicznie ulegać zmianie, jednak już teraz wnosimy o odstąpienie tego zapisu
i ustanowienie tymczasowo terminu 30.05.2020 r. z zaznaczeniem, że w terminach późniejszych może on ulec zmianie.

5) Dot. wydłużenia terminu, w którym mogą być opłacone wydatki projektowe

Zapis Zasad kwalifikowalności wydatków, Postanowienia ogólne, pkt. 1 podpunkt 4): wydatki zostały faktycznie poniesione w okresie objętym umową zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a PFRON, w trybie i na warunkach określonych w tej umowie.

Uzasadnienie: Biorąc pod uwagę obecne trudności z przepływem dokumentów między podmiotami i ograniczeniami w działalności firm pocztowych, kurierskich wnosimy o umożliwienie wykazania do rozliczenia obecnych okresów rozliczenia projektów wydatków dotyczących tych okresów, ale poniesionych po dacie zakończenia umowy, czyli po 31.03.2020 r., a przed datą złożenia sprawozdania końcowego. W tym miejscu warto wspomnieć, że tego typu zasady wykazywania wydatków w projektach obowiązują już z sukcesem od lat w projektach współfinansowanych ze środków UE.

POSTULAT DOTYCZĄCY PROGRAMU PRACA-INTEGRACJA

  1. Przedłużenie realizacji pilotażowego etapu programu Praca-Integracja o kwartał, czyli do 31.03.2021 r. (bez zwiększania alokacji na program)

Uzasadnienie: W chwili obecnej wszystkie zaangażowane podmioty po stronie pracodawców (Poczta Polska, Grupa ORLEN, Grupa ENEA) wstrzymały z oczywistych względów procesy rekrutacyjne. Nie ma więc możliwości realizować głównego działania projektowego (w formule zdalnej realizowane są działania przygotowujące osoby z niepełnosprawnościami), a biorąc pod uwagę także znaczne opóźnienia w rozpoczęciu tegorocznej edycji programu oraz bardzo prawdopodobne przedłużenie zagrożenia epidemiologicznego, nie ma możliwości nadgonienia realizacji bardzo ambitnego wskaźnika rezultatu w pozostałym czasie.

Biorąc pod uwagę charakter obecnej sytuacji i spełnienia przez pandemię koronawirusa znamion tzw. siły wyższej, czyli zjawiska zewnętrznego, niemożliwego przewidzenia uprzednio oraz przesłanki tzw. stanu wyższej konieczności czyli wymogu podjęcia działań mających na celu ratowanie dobra wyższej wartości (zdrowia beneficjentów i pracowników Fundacji Aktywizacja, a także innych organizacji pozarządowych będących w podobnej sytuacji) stoimy na stanowisku, że zaproponowane w niniejszym piśmie działania stanowią odpowiednie środki zaradcze, umożliwiające zarówno osobom z niepełnosprawnościom, jak i podmiotom realizującym projekty lub programy aktywizacji zawodowej (NGO-som i pracodawcom) ich efektywną i bezpieczną realizację.

 

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami