Jobcrafting- innowacyjna metoda pracy z osobami z niepełnosprawnościami

Spotkanie w trakcie konsultacji. Jedna kobieta pomaga drugiej poprawić CV.

Czym jest jobcrafting

 

Usługa Jobcraftingu wyrosła na bazie wieloletnich doświadczeń Fundacji Aktywizacja i łączy w sobie elementy kompleksowego doradztwa i wsparcia grupowego prowadzonego przez managera procesu aktywizacji zawodowej, którym jest Job Crafter. Głównym zadaniem Job Craftera jest bycie pomostem pomiędzy osobą poszukującą pracy – przyszłym pracownikiem lub pracowniczką a pracodawcą w celu doprowadzenia do jego lub jej zatrudnienia i utrzymania w zatrudnieniu. Do realizacji celu Job Crafter wykorzystuje dodatkowo kompetencje zespołu współpracującego m.in. doradców zawodowych czy psychologów. Wszystkie działania realizowane w ramach usługi oparte są o „Standardy Usług Fundacji Aktywizacja”, co pozwala zapewnić ich wysoką jakość i profesjonalizm.

 

Zakres wsparcia w usłudze jobcraftingu

 

Dla osoby z niepełnosprawnością poszukującej pracy usługa składa się z kilku etapów:

 

ETAP I: CRAFTING ZADAŃ i CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH

Na tym etapie realizowana jest analiza konkretnych zadań i czynności zawodowych w celu ich zmiany lub eliminacji, określenie najbardziej skutecznych i efektywnych. Powstaje także analiza stanowiska pracy oraz szczegółowa mapa kwalifikacji pracownika, która staje się punktem wyjścia do dalszych działań nad rozwojem kompetencji. Jobcrafter opracowuje profil zawodowy osoby poszukującej pracy oraz plan z użyciem formularzy diagnozy stanowiska pracy, diagnozy kwalifikacji zawodowych, karty działań.

 

ETAP II: CRAFTING RELACJI SPOŁECZNYCH W MIEJSCU PRACY

Na II etapie analizowane są relacje osoby z pozostałymi współpracownikami oraz podejmowana jest próba określenia podstawowych zależności, przepływu informacji, podziału ról i zadań. Taki układ pozwala na bardziej precyzyjne zarządzanie pracą zespołu osób i adekwatne wykorzystanie indywidualnych predyspozycji pracowników. Powstaje mapa kwalifikacji miękkich pracownika oraz mapa relacji społecznych funkcjonujących w środowisku pracy. Job Crafter inicjuje proces indywidualnej pracy z odbiorcą usługi angażując pozostałych współpracowników.

 

ETAP III: CRAFTING OGÓLNEGO CELU WYKONYWANEJ PRACY

Kolejny etap to analiza wykonywanych czynności w ramach stanowiska, które nie są postrzegane jako zbiór komplementarnych zadań stanowiących jedną całość, od skuteczności których zależy  osiągnięcie jednego celu. W ramach tego działania przygotowywany jest ramowy plan działania i wdrożenia zmian na stanowisku pracy powstałych na dwóch wcześniejszych etapach. Tworzy to bazę do przeprowadzenia procesu zmiany „zarządzania pracą” i „reorganizacji systemu pracy” w sytuacji, gdy pracownik jest częścią większego zespołu. Job Crafter wspiera pracownika w utrzymaniu zatrudnienia na bieżąco monitorując jego adaptację w nowych warunkach pracy.

 

Skuteczność usługi jobcrafting

 

Usługa jobcraftingu realizowana jest od 2017 roku. W systematycznie prowadzonych badaniach oddziaływania usługi na osoby z niepełnosprawnościami widać potwierdzenie jej skuteczności. Z prowadzonych badań w 2019 roku wynika, że 72% pracowników utrzymuje zatrudnienie po 6-ciu miesiącach od jego podjęcia. 95,8% badanych osób z niepełnosprawnościami pozytywnie ocenia współpracę z Jobcrafterem, 92,1% uważa, że wsparcie takiego specjalisty było potrzebne, a 84,7% zauważa zmiany w miejscu pracy dzięki wsparciu Jobcraftera (badanie własne „Ewaluacja wsparcia udzielonego przez Jobcraftera”, rok 2019, N=161).

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami