Premiera I w Polsce badania osób z niepełnosprawnościami „Skuteczna aktywizacja. Barometr satysfakcji z pracy i jej oddziaływania na życie społeczno-zawodowe”

Pracownicy z niepełnosprawnością najbardziej w pracy cenią relacje, warunki oraz poczucie satysfakcj

 

Za co osoby z niepełnosprawnością cenią swoją obecną pracę? Jak wynika z najnowszego badania Fundacji Aktywizacja najbardziej za dobre relacje w pracy ze współpracownikami (4,43 pkt w skali 1-5), przełożonymi (4,8 pkt w skali 1-5) oraz klientami (4,32 pkt w skali 1-5). Pracownicy cenią sobie również obecnych pracodawców za zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zadbanie o ich szczególne potrzeby wynikające z sytuacji zdrowotnej.  Z drugiej strony pracownicy z niepełnosprawnościami deklarują teraz mniejszą niż na początku roku satysfakcję z wynagrodzenia (3,2 pkt w skali 1-5), a także zdecydowanie mniejsze poczucie stabilności zatrudnienia wynagrodzenia (3,19 pkt w skali 1-5).

Barometr skutecznej aktywizacji jest badaniem, w którym poza obiektywnymi parametrami zatrudnienia monitorowanym dotychczas przez Fundację Aktywizacja (wysokość wynagrodzenia, stabilność zatrudnienia, rodzaj umowy itp.) osoby z niepełnosprawnościami pytane są o ocenę poszczególnych obszarów zatrudnienia. Ankietowani oceniają takie obszary, jak wynagrodzenie, dostęp do urlopu, BHP, potencjalne ryzyka dla zdrowia, satysfakcję z zatrudnienia, relacje w pracy oraz wpływ pracę na ich życie i aktywność społeczną. Jest to pierwsze takie badanie w Polsce – nikt do tej pory nie pochylił się nad tematem oceny pracy przez samych pracowników z niepełnosprawnościami. Dzięki wynikom tego badania będzie możliwe lepsze zrozumienie
i poznanie perspektywy tej grupy osób oraz oceny swojej sytuacji zawodowej.

Nasze badanie jest ważnym krokiem do podjęcia dyskusji na temat działań, jakie powinny być podejmowane w obszarze podniesienia jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Obecnie dużo się mówi o wpływie pandemii koronawirusa na rynek pracy. Jego konsekwencje obserwujemy również w przypadku pracowników z niepełnosprawnościami. Mniejsza liczba umów o pracę, wzrost zatrudnienia na chronionym rynku pracy oraz zmniejszenie godzin pracy to bez wątpienia najbardziej wyraziste przejawy pogorszenia sytuacji zawodowej tej grupy w ostatnich miesiącach. Nie są to jednak wszystkie elementy istotne z perspektywy oceny sytuacji zawodowej tej grupy osób.  W badaniach poświęconych pracy od zawsze brakowało nam danych do stworzenia pełniejszego obrazu, wychwycenia obszarów, o których nie mówi się w pierwszej kolejności w dyskusjach o procesie aktywizacji zawodowej oraz ocenianiu jej powodzenia. Odpowiedzią na tę lukę stanowi przygotowany przez nas Barometr. Dzięki niemu możemy systematycznie sprawdzać, jakie aspekty zatrudnienia są przez nich oceniane najlepiej, a jakie najsłabiej i jak to się zmienia w czasie. Jesteśmy przekonani, że w czasach rosnącej świadomości pracodawców dotyczącej znaczenia przemyślanej i dobrze wdrażanej polityki HR warto podjąć temat jakości zatrudnienia oferowanego pracownikom z niepełnosprawnościami. Mamy nadzieję, że Barometr skutecznej aktywizacji będzie pomocny w tych rozmowach  – mówi Sylwia Daniłowska, Wiceprezeska Zarządu Fundacji Aktywizacja.

Jak wynika z przeprowadzonych dotychczas przez Fundację Aktywizacja dwóch edycji badań dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami w czasie pandemii koronawirusa wpłynęła ona   negatywnie na jakość zatrudnienia osób  z niepełnosprawnościami. Potwierdzają to również najnowsze wyniki Barometru – pracujące osoby z niepełnosprawnościami biorące udział w badaniu gorzej oceniają obecnie stabilność swojego zatrudnienia niż jeszcze pół roku wcześniej. W styczniu i lutym 2020 roku poczucie stabilności zatrudnienia badanych wynosiło 4,1 punktu (w skali od 1-5, gdzie 1 to ocena najniższa, a 5 najwyższa), a w listopadzie spadło do 3,2 punktu. Ankietowani są również mniej zadowoleni z wysokości swojego wynagrodzenia. Na początku roku wskaźnik wynosił 3,70 punktów (w skali od 1-5), a obecnie 3,23 punktu. Pogorszeniu uległa również ogólna satysfakcja z obecnej pracy – 4,30 punktu w okresie styczeń-luty 2020 r. do 4,12 w październiku 2020 r.

Relacje w obecnym miejscu pracy z klientami, współpracownikami oraz przełożonymi są aspektami wysoko ocenianymi przez klientów z niepełnosprawnościami Fundacji Aktywizacja. Co ciekawe, ankietowani wskazują, że ich aktywność zawodowa poprawiła relacje z rodziną, najbliższymi, a także znajomymi i otoczeniem. Warto podkreślić, że dzięki pracy badani podejmują więcej aktywności dodatkowych i deklarują większą odwagę do poznawania nowych ludzi i miejsc. Ankietowani cenią sobie w pracy również swobodę finansową, która pozwala na realizację swoich pasji.

Stosunkowo nisko oceniany jest w porównaniu z innymi przez ankietowanych obszar dotyczący możliwości rozwoju kompetencji, autonomii i awansu. Uczestnicy badania nie oceniają wysoko możliwości rozwoju i awansu w obecnych miejscach pracy (2,77 pkt w skali 1-5), a także oferowanych przez pracodawcę szkoleń i zajęć doskonalących kompetencje odbywających się w trakcie pracy (2,65 pkt w skali 1-5). Co ciekawe, ankietowani stosunkowo wysoko oceniają samodzielność decydowania o sposobie wykonywania pracy (3,65 pkt w skali 1-5).

 

O badaniu „Barometr skutecznej aktywizacji”

 

Interaktywną grafikę przedstawiającą wyniki badania można zobaczyć na stronie internetowej Fundacji Aktywizacja. Wyniki będą aktualizowane co kwartał.

Barometr skutecznej aktywizacji to stały monitoring zatrudnienia realizowany wobec wszystkich osób z niepełnosprawnościami, które Fundacja Aktywizacja wsparła w podjęciu zatrudnienia. Dzięki zaangażowaniu specjalistek i specjalistów Fundacji Aktywizacja w całej Polsce w ostatnich 5-ciu latach Fundacja pomogła wejść na rynek pracy 3 961 osobom z niepełnosprawnościami.
Obecnie aż 77,8% naszych klientów organizacji utrzymuje pracę powyżej 6 miesięcy. Wynik ten wyróżnia Fundację na tle innych dostępnych wyników skuteczności podejmowanych interwencji publicznych w obszarze rynku pracy w Polsce w stosunku do tej grupy osób.

W badaniu „Barometr skutecznej aktywizacji” realizowanym od sierpnia 2019 roku wykonano już 1566 ankiet. Badanie realizowane jest po 3 i 6-ciu miesiącach od podjęcia zatrudnienia. W grupie badanych po 6-ciu miesiącach od podjęcia zatrudnienia od początku realizacji badania udział wzięło 806 osób. W 2019 roku było to 400 osób, w  okresie 1 stycznia-20 listopada 2020 roku 406 osób.

Każdy z poruszanych w badaniu obszarów jest oceniany w skali 1-5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 najwyższą.

W badaniu poddajemy analizie następujące obszary:

  • Stabilność zatrudnienia,
  • Warunki w pracy,
  • Satysfakcja z pracy,
  • Kompetencje i awans,
  • Relacje społeczne,
  • Relacje w pracy.

Każdy z nich obejmuje kilka szczegółowych zagadnień, z których każde zagadnienie oceniane jest odrębnie, a z łącznej sumy uzyskanych w danym obszarze punktów liczona jest średnia.

Infografika Barometr skutecznej aktywizacji

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami