Work For All – model wsparcia osób z niepełnosprawnościami w środowisku pracy

Dwie kobiety siedzą w biurze zarządu Fundacji Aktywizacja. Jedna jest bardzo uśmiechnięta. Przed nimi leżą teczki i dokumenty.

Geneza modelu Work For All

 

Fundacja Aktywizacja od ponad 30 lat działa na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami w przygotowaniu do podjęcia i podjęciu zatrudnienia, równolegle wsparciem obejmujemy pracodawców, którym pomagamy tworzyć przyjazne miejsca pracy dla naszych klientów z niepełnosprawnościami.

Przez te wszystkie lata nasz sposób pracy oraz metody wsparcia zmieniały się i ewaluowały, były dostosowywane nie tylko do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej czy determinowanej uwarunkowania prawnymi,  ale także do obserwowanych i diagnozowanych potrzeb naszych klientów- osób z niepełnosprawnościami i pracodawców.

W  2018 roku rozpoczęliśmy realizację nowej metody pracy, która łączyła nasze dotychczasowe doświadczenia z aktualnymi potrzebami rynku pracy – Work For All (W4A). Metoda ta zakłada zastosowanie rozwiązań odpowiadających zdiagnozowanym potrzebom osób z niepełnosprawnościami i pracodawców. Dzięki dostrzeżeniu potrzeb obu stron rynku pracy udało się w sposób kompleksowy i nieograniczający żadnej z nich zaplanować ścieżkę działań w obszarze usług rynku pracy.

Wśród zdiagnozowanych potrzeb pracodawców, na które odpowiada metoda W4A są:

 • zdobycie/pogłębienie wiedzy dot. zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w różnych aspektach, m.in. formalno- prawnym (procesy kadrowe, zarządzania, rekrutacja pracowników z niepełnosprawnością itp.), ekonomicznym (SODiR), społecznym,
 • uzyskanie dostępu do aktualizowanej na bieżąco bazy wiedzy dot. zatrudniania osób
  z niepełnosprawnościami,
 • uzyskanie wsparcia w zakresie rozpoznawania swoich potrzeb i możliwości w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami,
 • zdobycie/pogłębienie wiedzy w zakresie zarządzania zespołem różnorodnym,
 • zdobycie/pogłębienie wiedzy dot. niepełnosprawności,
 • zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami,
 • uzyskanie wsparcia w zakresie przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • wyposażenie w narzędzia pozwalające na wdrożenie osób z niepełnosprawnościami do środowiska pracy.

 

Na czym polega model Work For All?

 

Metoda Work For All oparta została na usługach, które w Fundacji świadczone są zgodnie ze „Standardami Usług Fundacji Aktywizacja”. Work For All to innowacyjna metoda wspierająca aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, która dzięki jednoczesnemu oddziaływaniu na osobę poszukującą pracy i pracodawcę pozwala na osiągnięcie wysokich rezultatów w zakresie pozyskania i utrzymania zatrudnienie przez osoby z niepełnosprawnościami. Kluczową usługą w modelu W4A jest jobcrafting.

Zaadaptowana i wdrożona przez Fundację Aktywizacja usługa jobcraftingu opiera się na wsparciu obu aktorów procesu pracy: osoby z niepełnosprawnością i pracodawcy. Osoby z niepełnosprawnością objęte są jobcraftingiem w przygotowaniu do zatrudnienia, jego poszukiwaniu, podejmowaniu i stopniowym zyskiwaniu samodzielności na rynku pracy. Osobę z niepełnosprawnością wspiera zespół specjalistów m.in. doradca zawodowy, psycholog pod okiem managerem procesu, którym jest Job Crafter. Usługa kierowana do klienta indywidualnego i opiera się na weryfikacji czynności wykonywanych na danym stanowisku pod kątem indywidulanych predyspozycji, ma również silny wymiar motywacyjny (budowanie zaangażowania, identyfikacji z miejscem pracy, odpowiedzialności pracownika). Jobcrafter wraz zespołem specjalistów wspiera jednostkę pomagając jej projektować (zmieniać) swoje oczekiwania zawodowe i zyskiwać samodzielność na rynku pracy. Uczy ją autocraftowania – umiejętności obiektywnej oceny różnych aspektów pracy i sposobu jej wykonywania, dzięki czemu osoba z niepełnosprawnością zyskuje kompetencje do samodzielnego rozwoju zawodowego i wzmacnia jej podmiotowość jako aktywnego gracza rynku pracy.

W modelu W4A równolegle z osobą z niepełnosprawnością wspierany jest pracodawca, który przygotowywany jest do zatrudnienia, ale co ważniejsze do utrzymania osoby w miejscu pracy, tak aby zminimalizować kosztochłonne ryzyko rotacji pracownika. Jobcrafter intensywnie wspiera pracodawcę w analizie procesów biznesowych przedsiębiorstwa, w projektowaniu zmian procedur wewnętrznych (HR, organizacja pracy itp.), wspólnym z osobą z niepełnosprawnością projektowaniu stanowiska i środowiska pracy zapewniającego jego dostępność i komfort pracy. Te działania znacząco podnoszą szansę na znalezienie, ale też utrzymanie w zatrudnieniu pracownika, dla którego przygotowane stanowisko pracy i dobrze przeprowadzony proces wdrożenia oraz wsparcie na początkowym etapie po zatrudnieniu to szansa na trwałą i satysfakcjonującą pracę.

 

Zakres działań oferowanych pracodawcy

 

Zakres współpracy z pracodawcą w modelu W4A obejmuje 2 etapy: poszukiwanie zatrudnienia oraz utrzymanie w zatrudnieniu.

Etap I: Poszukiwanie i zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością

 • Udzielenie pracodawcy informacji o formie i celu współpracy,
 • Opracowywanie dokumentu analiza stanowiska,
 • Poszukiwanie kandydatów do pracy,
 • Wsparcie w procesie zatrudnienia, w tym doradztwo dotyczące szczególnych aspektów związanych z zatrudnieniem pracownika z niepełnosprawnością.

Etap II: Utrzymanie w zatrudnieniu

 • Stały bieżący monitoring zatrudnienia,
 • Analiza konkretnych zadań i czynności zawodowych w miejscu pracy (zakresu obowiązków i wykonywanych czynności, technologia, ergonomia, narzędzia, materiały, procedury),
 • Eliminacja lub zmiana zadań i czynności zawodowych w miejscu pracy,
 • Przygotowanie propozycji zoptymalizowania procesów organizacyjno-kadrowych,
 • Analiza relacji osoby z niepełnosprawnością z pozostałymi współpracownikami,
 • „Modelowanie” przepływu informacji w miejscu pracy, podziału ról, zadań
 • Wsparcie osoby z niepełnosprawnością w nawiązaniu relacji z bezpośrednim przełożonym oraz członkami zespołu pracowniczego.

 

Skuteczność modelu Work For All

 

Skuteczność metody Work For All została potwierdzona badaniami prowadzonymi w Fundacji na grupie osób z niepełnosprawnościami, które wsparliśmy w procesie zatrudnienia. Badanie przeprowadzone w 2019 roku wykazało wskaźnik utrzymania zatrudnienia powyżej 6 miesięcy na poziomie 72%. Dodatkowo badania potwierdziło wysoki stopień zadowolenia z zatrudnienia –  83% badanych lubi swoją pracę (Daniłowska, Gawska, Kocejko; „Badanie sytuacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami objętych usługami aktywizacji zawodowej przez Fundację Aktywizacja”; marzec 2019).

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami