Raport z badań, które przeprowadziliśmy wspólnie z Fundacja IDEA Rozwoju dla Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczy zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności osób z niepełnosprawnościami oraz Programu Dostępności Plus.

Jeden z najważniejszych wniosków dotyczy zwiększenia ostatnich latach działań i świadomości w zakresie zapewniania dostępności osób z niepełnosprawnościami w różnych obszarach życia. To ważny i dobry kierunek, który warto kontynuować i na niego postawić w obszarze rynku pracy.

Badanie ewaluacyjne dotyczące stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach polityki spójności 2014-2020

Publikacje do pobrania:

Badanie ewaluacyjne dotyczące stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach polityki spójności 2014-2020

Raport z badania ewaluacyjnego dotyczącego oceny realizacji Rządowego Programu Dostępność Plus 2018-2025