Niniejsza publikacja jest efektem przeprowadzonego PONOWNEGO monitoringu 16 Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Do realizacji działań monitoringowych udało się zgromadzić najlepszych ekspertów w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym przedstawicieli NGO w Regionalnych Komitetach Monitorujących, Komitecie Monitorującym PO WER, Komitecie Umowy Partnerstwa czy w końcu przedstawiciela instytucji systemu wdrażania.

Celem monitoringu było PONOWNE sprawdzenie dostępności Funduszy Europejskich dla organizacji pozarządowych.

Publikacja do pobrania:

Raport z monitoringu końcowego Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pod kątem dostępności projektów dla organizacji pozarządowych w celach tematycznych CT 8 i CT 9