Zapytanie ofertowe 200/02/2017/WA (Warszawa)

Opublikowano: 28.02.2017

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie ofertowe na wybór trenera lokalnego w Gminie Przyłęk w ramach projektu pt. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

 

INFORMACJA o unieważnieniu postępowania o udzielenie prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w przedmiocie  na  świadczenie usługi na stanowisku trenera lokalnego na terenie gminy Przyłęk w projekcie pt. „e-Mocni cyfrowe umiejętności, realne korzyści” realizowanego
ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. (znak           sprawy:200/02/2017/WA).

1. Niniejszym informuję, że na podstawie pkt. 16 zapytania ofertowego z dnia 28.02.2017r.
(znak sprawy:200/02/2017/WA) niniejsze postępowanie zostaje unieważnione, bez wyboru oferty najkorzystniejszej.

Uzasadnienie:
Niniejsze postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, polegającą
na braku porozumienia  z potencjalnymi wykonawcami. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna:

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)

Od niniejszego rozstrzygnięcia nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w przepisach ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami