Zapytanie ofertowe nr 05/04/2017/WA (Warszawa)

Opublikowano: 12.04.2017

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie ofertowe na wybór trenera lokalnego w Gminie Puławy w ramach projektu pt. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

INFORMACJA o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w przedmiocie świadczenie usługi na stanowisku trenera lokalnego na terenie gminy Puławy w projekcie pt. „e-Mocni cyfrowe umiejętności, realne korzyści” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Znak sprawy:     05/04/2017/WA

1. Niniejszym informuję, że na podstawie pkt. 16 zapytania ofertowego z dnia 12.04.2017r.
(znak sprawy:05/04/2017/WA) niniejsze postępowanie zostaje unieważnione, bez wyboru oferty najkorzystniejszej.

Uzasadnienie:
Niniejsze postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą. Na przedmiotowe postępowanie nie wpłynęły żadne oferty.

Podstawa prawna:

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 2164
z późn. zm.)

Od niniejszego rozstrzygnięcia nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w przepisach ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami