Zapytanie ofertowe nr 1/07/2016/WCH (Warszawa)

Opublikowano: 18.07.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/2016/WCH NA:

przeprowadzenie monitoringu 16 Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pod kątem dostępności Funduszy Europejskich dla organizacji pozarządowych w ramach Celu tematycznego 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników  oraz celu tematycznego 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Fundacja Aktywizacja
ul. Chałubińskiego 9 lok. 9a
02-004 Warszawa
KRS 0000049694
NIP 527-13-11-973 www.aktywizacja.org.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie monitoringu 16 Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pod kątem dostępności Funduszy Europejskich dla organizacji pozarządowych w ramach Celu tematycznego 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników  oraz celu tematycznego 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Monitoring zostanie przeprowadzony w ramach projektu „Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy” realizowanego w ramach VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Pomoc Techniczna.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i zaangażowania przedstawicieli NGO w prace komitetów monitorujących na poziomie regionalnym i krajowym.

Osoba przeprowadzająca monitoring odpowiedzialna będzie za przeprowadzenie monitoringu Regionalnego Programu Operacyjnego w danym województwie i/lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na przeprowadzenie monitoringu wybranego/wybranych Programów Operacyjnych) pod kątem dostępności Funduszy Europejskich dla organizacji pozarządowych w ramach Celu tematycznego 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników  oraz celu tematycznego 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Monitoring będzie obejmował obejmuje:

  • analizę SZOOP danego Programu Operacyjnego,
  • analizę wybranej zgodnie z założeniami dokumentacji konkursowej (minimum jeden konkurs w ramach działania/podziałania w każdej analizowanej osi),
  • zebranie informacji nt. funkcjonowania strony Komitetu Monitorującego, zmian zachodzących w dokumentach programowych w obszarze tematycznym prowadzonego monitoringu,
  • zebranie informacji nt działań/interwencji podejmowanych przez organizacje pozarządowe, inne podmioty w obszarze tematycznym prowadzonego monitoringu. 

Monitoring przeprowadzony zostanie jest w oparciu o przygotowane i udostępnione wykonawcy narzędzie.

Przedmiot zamówienia wykonywany będzie osobiście, na podstawie umowy cywilnoprawnej w okresie od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 03.08.2016 r.

3. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY:

Zakres zadań wskazany został w punkcie nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający będzie ponadto wymagał od Wykonawcy:

  • spełnienia obowiązku dotyczącego łącznego zaangażowania zawodowego Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nieprzekraczającego 276 godzin miesięcznie.

4. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO:

  • przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji oraz dokumentów, a także udzielenie pomocy w celu należytego wykonania przez Wykonawcę zamówienia,
  • udostępnienie Wykonawcy narzędzia niezbędnego do przeprowadzenia monitoringu wraz z instrukcją.

Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

5. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

72316000-3 – Usługi analizy danych

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 03.08.2016 r.

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami