Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie szkoleń z zakresu projektowania graficznego w ramach projektu „Studium projektowania graficznego i multimediów” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt relizowany jest w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku.

Szczegóły zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3