Aktywuj pracę

Okres realizacji: 01.04.2023 r. – 31.03.2026 r.

Cel i opis projektu

Projekt ma na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia, wprowadzenie na rynek pracy oraz wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia grupy osób z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej ( osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego), zamieszkałych na terenie całej Polski.

Uczestnicy mogą skorzystać z kompleksowej i zindywidualizowanej oferty wspierającej ich w wejściu lub powrocie na rynek pracy poprzez przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.

Ścieżka wsparcia określana jest na podstawie stworzonego przez doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania. Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne wsparcie podnoszące nie tylko kompetencje zawodowe, ale także umiejętności społeczne.

Projekt prowadzony jest we wszystkich 7 Oddziałach Fundacji Aktywizacja oraz 6 Filiach Fundacji Aktywizacja.

Oferowane formy wsparcia, z których mogą skorzystać uczestnicy to:  

  1. Konsultacje indywidualne. (m.in. doradca zawodowy, psycholog, psychoterapeuta, prawnik, specjalista ds. rynku pracy);
  2. Job Crafting;
  3. Szkolenia e-learningowe;
  4. Staże zawodowe;
  5. Warsztaty Umiejętności Społecznych i Zawodowych;
  6. Szkolenia zawodowe wewnętrzne;
  7. Aktywne metody poszukiwania pracy przy wykorzystaniu technologii IT;
  8. Warsztaty adaptacyjne (z pracodawcą, ukierunkowanie na przygotowanie pracodawcy/zespołu pracodawcy na wejście do nich pracownika
    z niepełnosprawnością);

Projekt obejmuje trzy roczne okresy realizacji.

W pierwszym okresie realizacji projektu 1.04.2023 – 31.03.2024 wsparciem zostanie objętych 822 osoby z niepełnosprawnościami.

Projekt jest współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Plakat Fundusz celowy

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami