Przedstawiamy publikację „Dostępność Funduszy Europejskich 2014 – 2020 dla osób z niepełnosprawnościami w praktyce”.

Niniejszy podręcznik ma na celu przybliżenie nowego podejścia do osób z niepełnosprawnościami w funduszach unijnych oraz wsparcie w tworzeniu i realizacji projektów zgodnie z Wytycznymi, które podejmują po raz pierwszy takie kwestie, jak: podwójne podejście, dostępność, opis dostępności inwestycji, koncepcja uniwersalnego projektowania, mechanizm racjonalnych usprawnień, język łatwy, a tym samym stanowią olbrzymie wyzwanie dla podmiotów realizujących programy. Podmioty te będą zobowiązane uwzględniać nowe instrumenty i sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami na wszystkich etapach realizacji programów, począwszy od etapu projektowania, poprzez wdrażanie, monitorowanie, aż po ich ewaluację.

Podręcznik został opracowany przez grupę ekspertów działających na rzecz dostępności projektów UE dla osób z niepełnosprawnościami: Agatę Gawską, Przemysława Żydoka, Jacka Zadrożnego, dr Katarzynę Roszewską oraz dr hab. inż. arch. Marka Wysockiego.

Zapraszamy do lektury.

Pobierz publikację