Najczęściej zadawane pytania – Pracodawcy

 

Jakie mogą być korzyści z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej?

 1. Szansa na przełamanie barier rozwojowych w firmie. Dostęp do rozwiązań, które mogą wspierać rozwój procesów biznesowych funkcjonujących w firmie, weryfikować te już istniejące oraz stymulować nowatorskie, niestandardowe pomysły. Firmy, które na bieżąco mierzą się z trudnościami pojawiającymi się na rynku pracy, stawiają się w korzystniejszej sytuacji i będą lepiej przygotowane do dynamicznych zmian w przyszłości.
 2. Działania wizerunkowe. Doskonała przestrzeń do działań employer brandingowych (z ang. budowanie marki pracodawcy) dla podmiotów, którym zależy na prowadzeniu dynamicznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 3. Optymalizacja kosztów zatrudnienia. Możliwość uzyskania cyklicznego dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników oraz inwestycji związanych z przystosowaniem i adaptacją ich miejsca pracy. Zatrudniając osoby z niepełnosprawnościami możesz uzyskać:
 • proporcjonalne zmniejszenie lub całkowite zwolnienie z wpłat na rzecz PFRON
 • zwrot kosztów przystosowania stanowiska lub utworzenia stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością
 • dofinansowanie do szkoleń pracowników z niepełnosprawnościami
 • dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników

 

Od 1 kwietnia 2014 r. kwoty dofinansowań wynoszą:

 • w przypadku osób posiadających ZNACZNY stopień niepełnosprawności – 1800 zł
 • w przypadku osób posiadających UMIARKOWANY stopień niepełnosprawności – 1125 zł
 • w przypadku osób posiadających LEKKI stopień niepełnosprawności – 420 zł

 

Kwoty te ulegają podwyższeniu o 600 zł (dla każdego ze stopni), o ile zatrudniona osoba posiada tzw. schorzenie szczególne (upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, epilepsja, ślepota, całościowe zaburzenia rozwojowe).

W jaki sposób można uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością?

Pracodawca, który chce otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami, musi dokonać  rejestracji w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji w biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Cała procedura jest obecnie bardzo prosta i mało uciążliwa.

 

Może tego dokonać osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną. Pracodawcy zostaje przydzielony login i hasło, dzięki którym będzie mógł dokonywać kolejnych comiesięcznych rozliczeń on-line. Jeśli wybierze formę papierową – będzie mógł przesyłać dokumenty za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji można uzyskać w lokalnych oddziałach PFRON lub pod numerem infolinii 22 581 84 10 lub na stronie internetowej https://www.pfron.org.pl/.

 

Jakie są obowiązki pracodawcy wobec osoby niepełnosprawnej?

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne musi pamiętać, że pracownik z niepełnosprawnością ma dodatkowe uprawnienia co do wymiaru czasu pracy, dodatkowego urlopu wypoczynkowego, zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 1. Wymiar czasu pracy. Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy osoby posiadającej znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności nie może być dłuższy niż 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Skrócona norma czasu pracy nie ma wpływu na obniżenie wynagrodzenia. Bez względu na stopień niepełnosprawności osoba z niepełnosprawnością nie może pracować w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Nie dotyczy to jednak osób zatrudnionych przy pilnowaniu. Osoba z niepełnosprawnością może zrezygnować z ustawowego przywileju skróconego czasu pracy oraz zakazu pracy w godzinach nadliczbowych. Taką prośbę zgłasza do lekarza medycyny pracy wykonującego badanie.
 2. Dodatkowa przerwa w pracy. Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, pracownik pracujący min. 6 godzin dziennie ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. Osobie niepełnosprawnej (bez względu na stopień niepełnosprawności) przysługuje także dodatkowa 15-minutowa przerwa na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.
 3. Dodatkowy urlop wypoczynkowy. Osobie posiadającej znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych, pod warunkiem że osoba ta przepracowała rok po wydaniu jej orzeczenia.
 4. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może przebywać na zwolnieniu:
  • przez 21 dni roboczych, by uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym,
  • w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, których nie można wykonać w innym czasie niż w godzinach pracy (pracownik jest zobowiązany przedstawić odpowiednie zaświadczenie o braku możliwości wykonania badań w innym terminie).

 

Czy można zatrudnić osobę niepełnosprawna, nie mając przystosowanej infrastruktury?

Osoby z niepełnosprawnościami to duża i zróżnicowana grupa. Nie wszystkie osoby z niepełnosprawnościami mają trudności w poruszaniu się i np. poruszają się na wózkach. Ponadto niektóre prace można wykonywać zdalnie w systemie telepracy. Obecnie przystosowanie obiektu wcale nie musi być bardzo drogie czy trudne – czasami konieczna jest tylko reorganizacja pracy, np. stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej powinno zostać umieszczone na partnerze.

 

Co zrobić, gdy formalności, których wymaga zatrudnianie osób niepełnosprawnych, przerastają możliwości działu HR?

W takiej sytuacji wskazane jest skorzystanie z usług doświadczonych organizacji współpracujących z pracodawcami, z porad specjalistów lub przeszkolenie własnych pracowników.

Zapraszamy do współpracy. Od 2004 r. jako Agencja Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja wspieramy pracodawców w zatrudnianiu pracowników z niepełnosprawnościami, a osobom niepełnosprawnym pomagamy odnaleźć się na otwartym rynku pracy. Prowadzimy kompleksowe projekty rekrutacyjne, przeprowadzamy audyty miejsc i stanowisk pracy, dzielimy się naszym doświadczeniem i wiedzą podczas szkoleń oraz konsultacji.

 

Czy mogę zwolnić niepełnosprawnego pracownika, który nie wypełnia sumiennie swoich obowiązków, nie narażając się na nieprzychylną opinię otoczenia?

Osoby z niepełnosprawnościami obowiązują dokładnie takie same zasady i przepisy Kodeksu Pracy jak pozostałych pracowników.

 

Czy osoby niepełnosprawne są mniej wydajne?

Większość niepełnoprawności nie powoduje zmniejszenia wydajności pracy. Kluczowe jest odpowiednie dobranie stanowiska pracy do możliwości, kompetencji i doświadczenia pracownika (uwzględniające jak najbardziej kompleksowo jego możliwości psycho-fizyczne, ograniczenia i potencjał). Istotnym elementem może być tutaj odpowiednie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej lub innych etapów procesu kandydata, które pomogą dokonać odpowiedniej diagnozy i skonfrontować kandydata z zadaniami wykonywanymi na konkretnym stanowisku.